Menu Zamknij

Kurs JavaScript / TypeScript Fullstack

Cena kursu

 • Cena spotkania grupowego wynosi 90 zł netto za 60 minut (110,7 zł brutto za 60 minut).
 • Cena spotkania indywidualnego wynosi 140 zł netto za 60 minut (172,2 zł brutto za 60 minut).
 • Płacisz zawsze za 25 kolejnych spotkań grupowych.
 • Płacisz zawsze za jedno kolejne spotkanie indywidualne.
 • Pierwsze spotkanie grupowe gratis.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Opis kursu

 • Profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku programisty w wybranym języku programowania oraz powiązanymi z nim bibliotekami oraz frameworkami.
 • Nauka od podstaw po zaawansowane rozwiązania komercyjne.
 • Zoptymalizowany kod napisany zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi.
 • Szkolenie według planu dopasowanego do najnowszych standardów IT.
 • Nagrania ze spotkań grupowych, które możesz oglądać kiedy tylko chcesz.
 • Ogromna ilość zadań teoretycznych i praktycznych o różnym poziomie trudności.
 • Wsparcie mentora przy rozwiązywaniu problemów związanych z pytaniami teoretycznymi, zadaniami praktycznymi i projektami komercyjnymi.
 • Elastyczny kontakt z mentorem.
 • Profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profesjonalnie przygotowane portfolio z rozbudowanymi projektami komercyjnymi.
 • Skuteczne techniki nauki programowania.

Plan kursu

 • Przygotowanie środowiska programistycznego do pisania aplikacji w JavaScript
 • Zmienne i typy danych
 • Deklaracja i definicja
 • Typy prymitywne oraz typy obiektowe
 • Typy i wartości specjalne: null, undefined, NaN i inne
 • Literały
 • Słowa kluczowe var, let oraz const
 • Typowanie dynamiczne i statyczne
 • Zmienne i obiekty globalne
 • Block scoping
 • Operatory typeof oraz instanceof
 • Konwersje pomiędzy typami
 • Wartości truthy oraz falsy
 • Optional chaining
 • Instrukcje warunkowe i pętle
 • Pętle for-of, for-in oraz for-await-of
 • Słowa kluczowe break oraz continue
 • Mechanizmy porównywania zmiennych i obiektów
 • Operatory binarne
 • Pozostałe wyrażenia i operatory
 • Priorytety operatorów
 • Klasa Math
 • Klasa Number
 • Data i czas
 • Typ Symbol i jego właściwości
 • Rzucanie i obsługa wyjątków
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Sposoby tworzenia tablic
 • Operacje na tablicach
 • Obiekt iterable oraz mechanizm iteratora
 • Klasa Array i metody zarządzające tablicami
 • Praktyczne przykłady przetwarzania tablic z wykorzystaniem dostępnych metod tablicowych
 • Obiekty Array-like
 • Konwersje obiektów iterable oraz wartości Array-like do tablic
 • Tablice wielowymiarowe regularne i nieregularne
 • Kodowanie i przechowywanie napisów
 • Sposoby tworzenia napisów
 • Niemodyfikowalność napisów
 • Napisy wielowierszowe
 • Raw strings
 • Napisy jako obiekty iterowalne
 • Dostęp do pojedynczych znaków w napisie
 • Mechanizm destrukturyzacji w pracy z napisami
 • Konkatenacja oraz interpolacja napisów
 • Obsługa sekwencji specjalnych Unicode
 • Porównywanie napisów
 • Parsowanie napisów
 • Wyrażenia regularne
 • Prezentacja flag do pracy z wyrażeniami regularnymi
 • Przegląd metod JavaScript wykorzystujących wyrażenia regularne
 • Zarządzanie danymi w formacie JSON
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasyfikacja funkcji (ordinary functions, specialized functions)
 • Sposoby implementowania funkcji
 • Funkcje anonimowe
 • Wyrażenia funkcyjne
 • Funkcje zagnieżdżone
 • Funkcje strzałkowe
 • Funkcje callback
 • Generatory
 • Wzorzec IIFE
 • Obiekt Function
 • Obiekt GeneratorFunction
 • Dynamiczne wykonywanie kodu – eval
 • Przegląd funkcji wbudowanych
 • Parametry domyślne funkcji
 • Parametry nazwane funkcji
 • Parametry opcjonalne funkcji
 • Mechanizm destrukturyzacji w funkcjach
 • Mechanizm trailing commas
 • Operator spread w pracy z funkcjami
 • Zmienna arguments oraz mechanizm rest parameters
 • Sposoby zwracania wartości przez funkcje
 • Słowo kluczowe this w pracy z funkcjami
 • Sposoby implementowania metod w klasach i obiektach
 • Closures
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie założeń programowania obiektowego
 • Obiekty jako rekordy oraz jako słowniki
 • Tworzenie obiektu z wykorzystaniem notacji literału
 • Tworzenie obiektu z wykorzystaniem konstruktora
 • Zarządzanie właściwościami obiektu
 • Dynamiczne wyznaczanie nazwy klucza / właściwości w obiekcie
 • Zarządzanie atrybutami właściwości
 • Wykorzystanie operatora spread do pracy z obiektami
 • Definiowanie metody w obiekcie
 • Przegląd wbudowanych metod obiektu
 • Przesłanianie metod wbudowanych
 • Sposoby kopiowania obiektów
 • Zarządzanie tablicą obiektów
 • Przegląd metod klasy Object
 • Właściwość __proto__
 • Tworzenie klasy z wykorzystaniem podejścia class declaration
 • Tworzenie klasy z wykorzystaniem podejścia class expression
 • Pola składowe w klasie
 • Metody składowe w klasie
 • Sposoby definiowania składników prywatnych klasy
 • Konstruktory
 • Składniki i bloki statyczne
 • Dziedziczenie
 • Słowo kluczowe super
 • Przesłanianie metod w klasach pochodnych
 • Prototypy w kontekście dziedziczenia
 • Symulowanie dziedziczenia wielokrotnego – mixin classes
 • Zarządzanie this w pracy z klasami oraz obiektami
 • Przykłady użycia metod call oraz bind
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie hierarchii kolekcji
 • Wzorzec projektowy iterator
 • Zarządzanie obiektami klasy Array – przypomnienie
 • Pętle for-of oraz for-await-of w pracy z kolekcjami
 • Zarządzanie obiektami klasy ArrayBuffer
 • Widoki klasy ArrayBuffer: Typed Array oraz DataView
 • Konwersje pomiędzy Typed Array oraz zwykłą tablicą
 • Łączenie kilku obiektów Typed Array
 • Tworzenie i zarządzanie obiektami typu Map
 • Konwersja pomiędzy mapą oraz obiektem
 • Tworzenie i zarządzanie obiektami typu WeakMap
 • Implementowanie mechanizmu cache za pomocą typu WeakMap
 • Zarządzanie prywatnymi składnikami klasy za pomocą typu WeakMap
 • Tworzenie i zarządzanie obiektami typu Set
 • Unia, intersekcja oraz różnica kolekcji typu Set
 • Tworzenie i zarządzanie obiektami typu WeakSet
 • Mechanizm destrukturyzacji w pracy z kolekcjami
 • Uzupełnienie wiadomości o generatorach
  Zagadnienia uzupełniające
 • Architektura i zastosowanie narzędzia Webpack
 • Architektura i zastosowanie narzędzia Babel
 • Przygotowanie pliku package.json
 • Zarządzanie dependencies
 • Konfiguracja modułów potrzebnych do pracy z Webpack oraz Babel
 • Utworzenie aplikacji z wykorzystaniem Webpack oraz Babel
 • Praca z plikiem konfiguracyjnym Webpack
 • Praca z plikiem konfiguracyjnym BabelDołączanie pluginów
 • Konfiguracja projektu do pracy z JavaScript
 • Konfiguracja projektu do pracy z plikami SCSS oraz stylami CSS
 • Konfiguracja projektu do pracy z plikami graficznymi
 • Konfiguracja projektu do pracy z biblioteką Bootstrap
 • Uruchomienie Live Server dla aplikacji Webpack
 • Przygotowanie skryptów uruchomieniowych
 • Przygotowanie konfiguracji do pracy w trybie developerskim oraz w trybie produkcyjnym.
 • Konteneryzacja aplikacji Webpack
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie założeń programowania asynchronicznego
 • Event loop
 • Callbacks
 • Zdarzenia jako jeden z mechanizmów asynchroniczności
 • Typ Promise
 • Metody resolve oraz reject
 • Metody then oraz catch
 • Omówienie stanów obiektu typu Promise
 • Sposoby zwracania danych z poziomu obiektu typu Promise
 • Rzucanie wyjątków przez obiekt typu Promise
 • Implementacja funkcji asynchronicznych w oparciu o typ Promise
 • Wywołania kaskadowe bytów asynchronicznych
 • Promise.all
 • Implementacja mechanizmu fork-join z wykorzystaniem Promise.all
 • Słowa kluczowe async oraz await
 • Natychmiastowe wywołania asynchronicznych funkcji strzałkowych
 • Sekwencyjne wywołania funkcji asynchronicznych
 • Słowa kluczowe async oraz await w pracy z Promise.all
 • Generatory asynchroniczne
 • Iteracja asynchroniczna uzupełnienie
 • Przykłady użycia funkcji fetch
 • Konwersja funkcji callback do funkcji opartych o typ Promise
 • Używanie słowa kluczowego await w głównym skrypcie aplikacji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasyfikacja sposobów dzielenia kodu aplikacji
 • Skrypty
 • Moduły CommonJS oraz AMD
 • Moduły ECMAScript
 • Named exports oraz named imports
 • Importowanie z wykorzystaniem przestrzeni nazw
 • Różne sposoby wykorzystania mechanizmu default exports
 • Default imports
 • Moduły zewnętrzne oraz narzędzie npm
 • Konwencje nazywania modułów
 • Module specifiers
 • Dynamiczne ładowanie modułów – operator import()
 • Omówienie właściwości import.meta
 • Polyfills
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Interpretacja strony internetowej jako model DOM
 • Sposoby uzyskiwania dostępu do elementów modelu DOM
 • Przetwarzanie elementów modelu DOM
 • Zarządzanie kolekcją węzłów elementów typu NodeList
 • Poruszanie się po drzewie elementów modelu DOM
 • Problem węzłów znaku odstępu
 • Elementy równorzędne, potomne, nadrzędne
 • Zarządzanie węzłami tekstowymi elementów modelu DOM
 • Zarządzanie węzłami atrybutów elementów modelu DOM
 • Zarządzanie zawartością HTML elementów w modelu DOM
 • Dodawanie elementów do modelu DOM
 • Usuwanie elementów z modelu DOM
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasyfikacja typów zdarzeń
 • Przepływ zdarzeń w DOM
 • Różne sposoby obsługi zdarzeń
 • Obserwatory zdarzeń
 • Przechwytywanie zdarzeń a różne wersje przeglądarek
 • Przekazywanie parametrów do metod obsługi zdarzeń
 • Przepływ zdarzeń
 • Zarządzanie obiektem zdarzenia
 • Delegacja zdarzeń
 • Zmiana zachowania domyślnego elementu DOM
 • Zatrzymanie procesu propagowania zdarzenia
 • Obsługa zdarzeń generowanych przez urządzenia wskazujące
 • Obsługa zdarzeń generowanych przez klawiaturę
 • Obsługa zdarzeń generowanych przez przeglądarkę
 • Obsługa zdarzeń generowanych przez formularz sieciowy
 • Obsługa zdarzeń generowanych przez zmiany w modelu DOM
 • Obsługa innych rodzajów zdarzeń
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Walidacja formularza
 • Implementacja klienta REST API
 • Local storage oraz session storage
 • Przykłady innych bibliotek zewnętrznych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Różnica pomiędzy TypeScript oraz JavaScript
 • Konfiguracja narzędzi potrzebnych do kompilacji kodu TypeScript
 • Praca z kompilatorem TypeScript
 • Omówienie zawartości pliku konfiguracyjnego tsconfig.json
 • Podstawowe typy danych
 • Deklarowanie zmiennych oraz obiektów
 • Słowa kluczowe var, let oraz const
 • Zakres zmiennych oraz obiektów
 • Wyrażenia i operatory
 • Instrukcje warunkowe i pętle
 • Destrukturyzacja
 • Operator spread
 • Funkcje
 • Parametry opcjonalne
 • Parametry domyślne
 • Rest parameters
 • Funkcje strzałkowe
 • Słowo kluczowe this w pracy z funkcjami
 • Typy danych zwracane przez funkcje
 • Interfejsy
 • Typy funkcyjne
 • Typy indeksowalne
 • Rozszerzanie interfejsów przez inne interfejsy oraz klasy
 • Typy hybrydowe
 • Klasa oraz jej składniki
 • Blok statyczny w klasie
 • Enkapsulacja
 • Dziedziczenie
 • Przesłanianie metod
 • Słowo kluczowe override
 • Klasy abstrakcyjne
 • Constructor functions
 • Programowanie oparte o typy generyczne
 • Interfejsy generyczne
 • Generyczne typy funkcyjne
 • Klasy generyczne
 • Konkretyzacja typów generycznych
 • Ograniczenia konkretyzacji typów generycznych
 • Typ enum: numeric enum, string enum, heterogeneous enums
 • Const enum
 • Typy intersekcyjne
 • Unie
 • Predykaty typów
 • Operator typeof oraz instanceof
 • Aliasy
 • String literal type
 • Numeric literal type
 • Mapped type
 • Typy warunkowe
 • Typ Symbol
 • Iteratory
 • Generatory
 • Modułowość – eksportowanie
 • Modułowość – importowanie
 • Modułowość – default export
 • Modułowość – opcjonalne ładowanie modułów
 • Przestrzenie nazw
 • Wprowadzenie do dekoratorów
 • Przegląd różnych rodzajów dekoratorów
 • Implementacja własnych dekoratorów
 • Praktyczne przykłady wykorzystanie dekoratorów
 • Mixins
 • Przegląd innych typów wbudowanych
 • Przegląd nowości wprowadzonych w kolejnych wersjach TypeScript
 • Przygotowanie narzędzia Webpack do pracy z TypeScript
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie struktury i zasady działania biblioteki React
 • Omówienie zasady działania aplikacji SPA
 • Przegląd wersji biblioteki React
 • Omówienie zasady działania aplikacji SPA
 • Przygotowanie aplikacji do pracy z biblioteką React
 • Omówienie składni JSX
 • Tworzenie pierwszego komponentu
 • Konfiguracja aplikacji React do pracy z TypeScript
 • Konteneryzacja aplikacji React do pracy w trybie developerskim oraz w trybie produkcyjnym
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Tworzenie komponentu jako klasa
 • Tworzenie komponentu jako funkcja
 • Dynamiczne parametry komponentu – props
 • Stan komponentu
 • Modyfikacja stanu za pomocą metody setState
 • Wyjaśnienie problemu wskazania this w komponencie
 • Zagnieżdżanie komponentów
 • Higher Order Component
 • Zarządzanie elementami zagnieżdżonymi – React.Children
 • Identyfikacja zagnieżdżonych komponentów
 • Omówienie cyklów życia komponentu
 • Metody cyklu życia komponentu w zarządzaniu stanem komponentu
 • Tworzenie komponentu na podstawie tablicy danych
 • Komponenty prezentacyjne oraz komponenty logiki
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Komponenty kontrolowane
 • Komponenty niekontrolowane
 • Dynamicznie generowane pól formularza
 • Praca ze zdarzeniami formularza
 • Wykorzystanie stanu komponentu do pracy z formularzem
 • Walidacja elementów formularza
 • Osadzanie informacji o błędach walidacji w formularzu
 • Obsługa plików z wykorzystaniem chmury
 • Przygotowanie danych formularza do pracy z backendem
 • Komunikacja HTTP ze zdalnym API
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasyfikacja sposobów zarządzania stanem aplikacji
 • Struktura i zasada działania architektury Flux
 • Redux jako implementacja architektury Flux
 • Konfiguracja aplikacji do pracy z Redux
 • Store
 • Akcje
 • Reducery
 • Selektory
 • Podłączenie mechanizmów Redux do aplikacji React
 • Zarządzanie wywoływaniem akcji za pomocą Redux Thunk
 • Komunikacja HTTP z API za pomocą Redux Thunk
 • Implementacja Higher Order Reducer
 • Implementacja Higher Order Action Creator
 • Zarządzanie stanem aplikacji z wykorzystaniem Context API
 • Wprowadzenie do mechanizmu React Hooks
 • Konfiguracja stanu dla komponentów funkcyjnych
 • Funkcja useState
 • Funkcja useEffect
 • Funkcja useRef
 • Funkcja useReducer
 • Funkcja useCallback
 • Funkcja useMemo
 • Funkcja useContext
 • Dobre praktyki wykorzystania mechanizmu React Hooks
 • Implementacja własnych hooks
 • Implementacja formularza z wykorzystaniem React Hooks
 • Dynamiczna wersja formularza z wykorzystaniem React Hooks
 • Komunikacja HTTP z API za pomocą React Hooks
 • Biblioteka react-use
 • Biblioteka react-hook-form
 • Biblioteka react-fetch-hook
 • Biblioteka react-use-form-state
 • Biblioteka Formik
 • Biblioteka Hook Router
 • Biblioteka use-http
 • Rozpoznawanie mowy z wykorzystaniem biblioteki react-speech-recognition
 • Prezentacja innych bibliotek do pracy z React Hooks
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Konfiguracja aplikacji do pracy z React Router
 • Podejście deklaratywne budowania routingu
 • Nawigacja pomiędzy komponentami w aplikacji React
 • Odczytywanie parametrów z URL
 • Routing zagnieżdżony
 • Implementowanie przekierowań w kodzie aplikacji React
 • Implementacja routingu dla błędu http 404
 • Wykorzystanie React Hooks do implementacji routingu (useParams, useLocation, useHistory, useRouteMatch)
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie mechanizmu autentykacji oraz autoryzacji
 • Omówienie standardu JWT
 • Sposoby przechowywania tokena po stronie klienta
 • Rejestracja użytkowników
 • Implementacja mechanizmu logowania
 • Zarządzanie tokenami
 • Implementacja mechanizmu wylogowania
 • Konfiguracja routingu pod kątem bezpieczeństwa aplikacji
 • Dostosowanie aplikacji do pracy z użytkownikami o różnych uprawnieniach
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie zagadnień związanych z testowaniem aplikacji
 • Omówienie właściwości frameworka Jest
 • Omówienie właściwości biblioteki Enzyme
 • Konfiguracja aplikacji React do przeprowadzania testów
 • Przedstawienie różnych metod testowania komponentów
 • Testowanie właściwości oraz stanu komponentów
 • Testowanie stanu reprezentowanego przez framework Redux
 • Testowanie mechanizmów implementowanych w ramach Redux Thunk
 • Testowanie komunikacji asynchronicznej (fetch, axios)
 • Testowanie mechanizmów implementowanych w ramach hooks
 • Testowanie kontekstu aplikacji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Lazy loading komponentów
 • Debuggowanie aplikacji opartej o bibliotekę React
 • Timery
 • Wykorzystanie biblioteki RxJS w aplikacjach React
 • React.memo
 • React Fragment
 • Portale
 • React Interceptors
 • React-Async
 • Zagadnienia uzupełniając
 • Omówienie struktury i zasady działania frameworka Angular
 • Przegląd wersji frameworka Angular
 • Omówienie zasady działania aplikacji SPA
 • Konfiguracja aplikacji Angular z wykorzystaniem Angular CLI
 • Omówienie struktury projektu
 • Dodawanie do aplikacji Angular bibliotek zewnętrznych
 • Konteneryzacja aplikacji React do pracy w trybie developerskim oraz w trybie produkcyjnym
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Sposoby dodawania nowego komponentu do aplikacji Angular
 • Omówienie struktury komponentu
 • Komponenty zagnieżdżone
 • Modyfikowanie stylów komponentu
 • Osadzanie komponentów na stronie lub w innych komponentach
 • Cykle życia komponentów
 • Enkapsulacja widoków
 • Referencje lokalne
 • Dekoratory ViewChild oraz ContentChild
 • Omówienie klasyfikacji dyrektyw
 • Dyrektywy strukturalne ngIf, ngFor, ngSwitch
 • Dyrektywy ngStyle, ngClass
 • Implementacja własnych dyrektyw
 • Wykorzystanie dekoratorów HostListener oraz HostBinding do pracy z dyrektywami
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Wyjaśnienie pojęcia databinding
 • Interpolacja
 • Zarządzanie właściwościami komponentu
 • Zarządzanie zdarzeniami komponentu
 • Two-way databinding
 • Implementacja komunikacji pomiędzy komponentami z wykorzystaniem mechanizmu databinding
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie zasady działania routingu w aplikacji Angular
 • Implementacja tablicy routingu
 • Zarządzanie ścieżkami nawigacji
 • Dekorowanie aktywnych odnośników routingu
 • Implementacja nawigacji w aplikacji z wykorzystaniem routingu
 • Routing zagnieżdżony
 • Przekierowania
 • Zarządzanie przekazywanymi parametrami
 • Zastosowanie obserwatorów w routingu
 • Zasoby statyczne w routingu
 • Routing a bezpieczeństwo – implementacja mechanizmu Guards
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie przeznaczenia i zasady działania obserwatorów
 • Sposoby tworzenia i uruchamiania obserwatorów wbudowanych
 • Przegląd operatorów i metod do zarządzania obserwatorami
 • Implementacja własnych obserwatorów
 • Przechwytywanie i przetwarzanie danych z obserwatorów
 • Implementacja mechanizmu przekształcania danych – pipes
 • Async pipes
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie roli serwisu w aplikacji Angular
 • Implementacja serwisu
 • Dependency injection
 • Wstrzykiwanie serwisu do komponentu
 • Wstrzykiwanie serwisu do innego serwisu
 • Komunikacja między komponentami z wykorzystaniem serwisów
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasyfikacja różnych sposobów implementacji formularza
 • Implementacja formularza z wykorzystaniem modelu Template Driven
 • Implementacja formularza z wykorzystaniem modelu Reactive Form
 • Omówienie sposobów implementacji różnych pól formularza
 • Przesyłanie plików z wykorzystaniem formularza
 • Walidacja danych formularza – walidatory wbudowane oraz implementacja własnych walidatorów
 • Zarządzanie stanem formularza
 • Informowanie użytkownika o nieprawidłowym stanie formularza
 • Grupowanie komponentów formularza
 • Inicjalizowanie oraz resetowanie pól formularza
 • Zarządzanie wartościami domyślnymi formularza
 • Formularz a mechanizm databinding
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie założeń komunikacji HTTP
 • Analiza formatu danych JSON
 • Konfiguracja i praca z HttpClient
 • Implementacja mechanizmu obsługującego żądania HTTP
 • Zarządzanie nagłówkami żądania HTTP
 • Zarządzanie kodami odpowiedzi HTTP
 • Przechwytywanie i zarządzanie danymi
 • Praca z mechanizmem przechwytywaczy
 • Obsługa błędów komunikacji HTTP
 • Implementacja komunikacji HTTP w standardzie REST z aplikacją zewnętrzną
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie mechanizmu autentykacji oraz autoryzacji
 • Omówienie standardu JWT
 • Sposoby przechowywania tokena po stronie klienta
 • Rejestracja użytkowników
 • Implementacja mechanizmu logowania
 • Zarządzanie tokenami
 • Implementacja mechanizmu wylogowania
 • Konfiguracja routingu pod kątem bezpieczeństwa aplikacji
 • Dostosowanie aplikacji do pracy z użytkownikami o różnych uprawnieniach
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury modułów
 • Prezentacja korzyści płynących z podziału programu na moduły
 • Szczegółowa analiza składników dekoratora NgModule
 • Implementacja własnych modułów – feature modules
 • Implementacja mechanizmów routingu w modułach
 • Implementacja modułów współdzielonych – shared modules
 • Leniwe ładowanie modułów
 • Interfejs CanLoad
 • Implementacja core module
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasyfikacja sposobów zarządzania stanem aplikacji
 • Typy Subject, BehaviorSubject oraz ReplaySubject
 • Omówienie architektury NgRx
 • Wskazanie różnic pomiędzy NgRx oraz React Redux
 • Konfiguracja aplikacji do pracy z NgRx
 • Akcje
 • Reducery
 • Konfiguracja Store
 • Wykorzystanie NgRx w pracy z komponentami
 • Wykorzystanie NgRx do pracy z warstwą security
 • Implementacja side effects przy pracy z akcjami NgRx
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Wprowadzenie do biblioteki ngx-bootstrap
 • Konfiguracja aplikacji do pracy z ngx-bootstrap
 • Przegląd komponentów biblioteki ngx-bootstrap
 • Osadzanie komponentów ngx-bootstrap w aplikacji webowej
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Wprowadzenie do biblioteki Angular Material
 • Konfiguracja aplikacji do pracy z Angular Material
 • Ustawianie motywu dla aplikacji pracującej z Angular Material
 • Przegląd różnych komponentów biblioteki Angular Material
 • Konfiguracja różnych komponentów Angular Material w aplikacji frontend
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie zagadnień związanych z testowaniem aplikacji
 • Omówienie właściwości frameworka Jasmine
 • Przygotowanie przykładowych danych dla warstwy testującej
 • Różne metody testowania komponentów
 • Testowanie serwisów
 • Testowanie komunikacji asynchronicznej
 • Wykorzystanie frameworka Cypress do testowania E2E
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie struktury i zasady działania frameworka Vue
 • Przegląd wersji frameworka Vue
 • Omówienie zasady działania aplikacji SPA
 • Omówienie koncepcji Single-File Components (SFC)
 • Różnica pomiędzy Options API oraz Composition API
 • Sposoby tworzenia projektu Vue
 • Omówienie struktury projektu
 • Zarządzanie instancją aplikacji (createApp)
 • Konfigurowanie globalnych właściwości aplikacji
 • Implementowanie własnych pluginów
 • Rejestrowanie pluginów w aplikacji
 • Wprowadzenie do dyrektyw
 • Narzędzie Vite
 • Przegląd komend Vue CLI
 • Rozszerzenie Devtools
 • Przygotowanie wersji produkcyjnej aplikacji
 • Konfiguracja projektu do pracy z TypeScript
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie zasad reaktywności
 • Options API
  • Sekcja <script>
  • Definiowanie stanu reaktywnego
  • Zarządzanie szablonem HTML
  • Data binding
  • Definiowanie metod do zarządzania stanem
  • Praktyczny przykład wykorzystania nextTick
  • Metody stateful
  • Computed properties
  • Definiowanie getterów oraz setterów dla computed properties
  • Zarządzanie klasami i stylami szablonu HTML
  • Renderowanie warunkowe (v-if, v-else, v-else-if, v-show)
  • Renderowanie kontenerów danych (v-for)
  • Renderowanie w oparciu o
  • Przechwytywanie i zarządzanie zdarzeniami
  • Modyfikatory zdarzeń
  • Obsługa formularzy
  • Modyfikatory do pracy z formularzami
  • Watcher
  • Funkcja $watch
  • Zarządzanie referencjami z wykorzystaniem atrybutu ref

 • Composition API
  • Sekcja <script setup>
  • Funkcja reactive
  • Funkcja ref
  • Porównanie scenariuszy użycia funkcji reactive oraz ref
  • Zarządzanie szablonem HTML
  • Data binding
  • Funkcja computed
  • Definiowanie getterów oraz setterów dla computed properties
  • Zarządzanie klasami i stylami szablonu HTML
  • Renderowanie warunkowe (v-if, v-else, v-else-if, v-show)
  • Renderowanie kontenerów danych (v-for)
  • Renderowanie w oparciu o
  • Przechwytywanie i zarządzanie zdarzeniami
  • Modyfikatory zdarzeń
  • Obsługa formularzy
  • Modyfikatory do pracy z formularzami
  • Funkcja watch
  • Funkcja watchEffect
  • Zarządzanie referencjami z wykorzystaniem atrybutu ref
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie potrzeby stosowania komponentów
 • Options API
  • Definiowanie komponentu
  • Omówienie sposobów rejestracji komponentu
  • Używanie komponentu
  • Cykl życia komponentu
  • Metody cyklu życia komponentu
  • Definiowanie props
  • Props statyczne i dynamiczne
  • Walidacja props
  • Obsługa zdarzeń
  • Dyrektywa v-on
  • Zarządzanie argumentami funkcji obsługi zdarzenia
  • Funkcja $emit
  • Walidacja argumentów zdarzenia
  • Dyrektywa v-model
  • Argumenty dyrektywy v-model
  • Modyfikatory dyrektywy v-model
  • Zasady dziedziczenia atrybutów przez komponenty zagnieżdżone
  • Omówienie zasady działania slotów
  • Named slots
  • Renderless Components
  • Komponenty dynamiczne (<component>)
  • Omówienie problemu prop drilling
  • Zarządzanie opcjami provide oraz inject
  • Konfiguracja opcji provide oraz inject z wykorzystaniem Symbol
  • Komponenty asynchroniczne
 • Composition API
  • Definiowanie komponentu
  • Omówienie sposobów rejestracji komponentu
  • Używanie komponentu
  • Cykl życia komponentu
  • Metody cyklu życia komponentu
  • Definiowanie props – funkcja defineProps
  • Props statyczne i dynamiczne
  • Walidacja props
  • Obsługa zdarzeń
  • Dyrektywa v-on
  • Zarządzanie argumentami funkcji obsługi zdarzenia 
  • Funkcja defineEmits
  • Walidacja argumentów zdarzenia
  • Dyrektywa v-model
  • Argumenty dyrektywy v-model
  • Modyfikatory dyrektywy v-model
  • Zasady dziedziczenia atrybutów przez komponenty zagnieżdzone
  • Omówienie zasady działania slotów
  • Named slots
  • Renderless Components
  • Komponenty dynamiczne (<component>)
  • Omówienie problemu prop drilling
  • Funkcje provide oraz inject
  • Konfiguracja funkcji provide oraz inject z wykorzystaniem Symbol
  • Komponenty asynchroniczne
 • Komponent Transition
 • Komponent TransitionGroup
 • Komponent KeepAlive
 • Komponent Teleport
 • Komponent Suspense
 • Funkcje composable
 • Implementacja dyrektyw użytkownika
 • Implementacja asynchronicznej komunikacji http
 • Pluginy
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie koncepcji routingu
 • Komponent router-link
 • Komponent router-view
 • Implementacja przykładowej struktury kodu realizującej routing
 • Zarządzanie parametrami w routingu
 • Reagowanie na zmiany wartości parametrów w ramach tego samego routea
 • Obsługa błędu 404
 • Zastosowanie wyrażeń regularnych w routingu
 • Konfiguracja dodatkowych opcji routingu (sensitive, strict)
 • Parametry powtarzalne oraz parametry opcjonalne
 • Routing zagnieżdżony
 • Nawigacja programowa
 • Zarządzanie historią nawigowania
 • Praca z różnymi trybami zarządzania historią
 • Named routes
 • Named views
 • Przekierowania
 • Aliasy
 • Przekazywanie parametrów routingu jako props do powiązanego komponentu
 • Navigation guards
 • Atrybut meta
 • Pozyskiwanie informacji z serwera na różnych etapach cyklu życia routea
 • Funkcja useLink
 • Funkcja scrollBehavior
 • Lazy loading w routingu
 • Routing dynamiczny
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie koncepcji stanu aplikacji
 • Wprowadzenie do biblioteki Pinia
 • Definiowanie store
 • Option Store vs Setup Store
 • Definiowanie stanu aplikacji
 • Pozyskiwanie informacji ze stanu
 • Resetowanie stanu
 • Dokonywanie zmian w zawartości stanu
 • Subskrybowanie zmian w stanie
 • Definiowanie gettera
 • Przekazywanie argumentów do gettera
 • Odwoływanie się do getterów innych elementów stanu
 • Definiowanie akcji
 • Subskrybowanie akcji
 • Pluginy
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasyfikacja testów
 • Przygotowanie aplikacji do pracy z frameworkiem Vitest
 • Praca z Vitest CLI
 • Filtrowanie testów
 • Pokrycie testami
 • Implementowanie różnych rodzajów testów z wykorzystaniem Vitest
 • Snapshot test
 • Mockowanie
 • Praca z Vitest UI
 • Testowanie in-source
 • Przekazywanie dodatkowych danych w ramach konteksu testu
 • Zarządzanie środowiskiem uruchomieniowym testów
 • Przykłady wykorzystania matcherów
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Architektura i zastosowanie Node.js
 • Instalacja potrzebnych komponentów
 • Mechanizm Event Driven Code Execution
 • Uruchamianie podstawowych skryptów – REPL
 • Przygotowanie aplikacji Node.js do pracy z JavaScript ES6+
 • Przygotowanie aplikacji Node.js do pracy z TypeScript
 • Omówienie systemu modułowości Node.js
 • Omówienie wzorca MVC na potrzeby aplikacji webowej
 • Cykl życia serwera Node.js – moduł http
 • Implementacja serwera Node.js – moduł http
 • Implementacja routingu dla serwera Node – moduł http
 • Instalacja frameworka Express
 • Omówienie zasady działania middleware
 • Zarządzanie żądaniami i odpowiedziami http
 • Parametry żądań http
 • Nagłówki żądań http
 • Przetwarzanie ciała żądania
 • Implementacja routingu
 • Obsługa zasobów statycznych
 • Konfiguracja loggerów
 • Walidacja danych
 • Obsługa błędów
 • Zarządzanie sesją oraz cookies
 • Konteneryzacja aplikacji webowej (patrz punkt 42)
 • Osadzenie aplikacji webowej w chmurze (patrz punkt 43)
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Prezentacja bibliotek do pracy relacyjnymi bazami danych
 • Konfiguracja połączenia z bazą danych – mysql2
 • Zarządzanie tabelą w bazie danych – mysql2
 • Implementacja relacji pomiędzy tabelami – mysql2
 • Zarządzanie danymi w bazie danych – mysql2
 • Przygotowanie warstwy bazodanowej – mysql2
 • Charakterystyka mechanizmu ORM
 • Konfiguracja połączenia z bazą danych – Sequelize
 • Zarządzanie modelem tabeli w bazie danych – Sequelize
 • Migracje – Sequelize
 • Walidacja modelu tabeli – Sequelize
 • Definiowanie relacji bazodanowych – Sequelize
 • Zarządzanie danymi w bazie danych – Sequelize
 • Zarządzanie transakcyjnością – Sequelize
 • Przygotowanie warstwy bazodanowej – Sequelize
 • Przygotowanie warstwy serwisowej do pracy z warstwą bazodanową
 • Konfiguracja połączenia z bazą danych – TypeORM
 • Zarządzanie modelem tabeli w bazie danych – TypeORM
 • Migracje – TypeORM
 • Walidacja modelu tabeli – TypeORM
 • Definiowanie relacji bazodanowych – TypeORM
 • Zarządzanie danymi w bazie danych – TypeORM
 • Zarządzanie transakcyjnością – TypeORM
 • Praca z Query Builder – TypeORM
 • Tworzenie własnych repozytoriów z wykorzystaniem TypeORM
 • Przygotowanie warstwy bazodanowej – TypeORM
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury bazy danych NoSql
 • Prezentacja bibliotek do pracy z bazami danych NoSql
 • Konfiguracja połączenia z bazą danych NoSql – mongodb
 • Przygotowanie modelu do pracy z bazą danych NoSql – mongodb
 • Implementacja relacji w bazie danych NoSql – mongodb
 • Zarządzanie danymi w bazie danych NoSql – mongodb
 • Przygotowanie warstwy bazodanowej – mongodb
 • Przygotowanie aplikacji do pracy z mongoose
 • Konfiguracja połączenia z bazą danych NoSql – mongoose
 • Przygotowanie modelu do pracy z bazą danych NoSql – mongoose
 • Implementacja relacji w bazie danych NoSql – mongoose
 • Zarządzanie danymi w bazie danych NoSql – mongoose
 • Implementacja kompletnej warstwy do komunikacji z bazą danych
 • Przygotowanie warstwy bazodanowej – mongoose
 • Przygotowanie warstwy serwisowej do pracy z warstwą bazodanową
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie standardu REST
 • Konfiguracja aplikacji Node.js do pracy z REST
 • Integracja aplikacji REST z warstwą bazodanową
 • Przechwytywanie parametrów oraz ciała żądania HTTP
 • Walidacja danych przekazywanych w ciele żądania HTTP
 • Implementacja routingu w aplikacji REST
 • Implementacja kompletnej aplikacji REST API
 • Rejestracja użytkowników w aplikacji REST Node.js
 • Osadzenie warstwy security w aplikacji REST Node.js
 • Implementacja serwisu do wysyłania wiadomości email
 • Zarządzanie zasobami statycznymi w chmurze
 • Implementowanie mechanizmu CORS
 • Testowanie aplikacji REST Node.js
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie standardu GraphQL
 • Prezentacja różnic pomiędzy standardami REST oraz GraphQL
 • Konfiguracja aplikacji Node.js do pracy z GraphQL
 • Integracja aplikacji GraphQL z warstwą bazodanową
 • Przygotowanie schematu danych dla aplikacji GraphQL
 • Zarządzanie queries w aplikacji GraphQL
 • Zarządzanie mutations w aplikacji GraphQL
 • Wykorzystanie dodatkowych narzędzi GraphQL – np. variables
 • Implementacja kompletnej aplikacji GraphQL
 • Rejestracja użytkowników w aplikacji GraphQL
 • Osadzenie warstwy security w aplikacji GraphQL
 • Implementacja serwisu do wysyłania wiadomości email
 • Zarządzanie zasobami statycznymi w chmurze
 • Implementacja mechanizmu CORS
 • Testowanie aplikacji REST Node.js
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Konfiguracja warstwy testującej dla aplikacji webowej
 • Instalacja frameworka Mocha do zarządzania uruchamianiem testów
 • Instalacja frameworka Chai do zarządzania asercjami
 • Instalacja frameworka Sinon do wykorzystywania mocków
 • Przygotowanie struktury projektów do pracy z warstwą testującą
 • Przegląd i wykorzystanie różnych rodzajów asercji
 • Grupowanie testów
 • Hooks (akcje wykonywane pomiędzy testami)
 • Mockowanie obiektów
 • Testy jednostkowe oraz intergacyjne
 • Testowanie metod serwisowych
 • Testowanie kontrolerów
 • Testowanie mechanizmów asynchronicznych
 • Przygotowanie warstwy bazodanowej na potrzeby testów
 • Testowanie REST API z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych
 • Testowanie warstwy security
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury platformy Docker
 • Zasada działania obrazu oraz kontenera
 • Różnica pomiędzy kontenerem Docker oraz maszyną wirtualną
 • Instalacja platformy Docker
 • Praca z Docker CLI
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami platformy Docker
 • Image Layers
 • Wprowadzenie do pracy z Docker Hub
 • Osadzenie przygotowanego obrazu w repozytorium Docker Hub
 • Tworzenie i zarządzanie kontenerami w platformie Docker
 • Omówienie cyklu życia kontenera
 • Kopiowanie plików z maszyny lokalnej do kontenera
 • Kopiowanie plików z kontenera do maszyny lokalnej
 • Klasyfikacja rodzajów danych przechowywanych w kontenerach
 • Tworzenie i zarządzanie volumes w platformie Docker
 • Różnica pomiędzy anonymous volumes oraz named volumes
 • Tworzenie i zarządzanie bind mounts w platformie Docker
 • Omówienie różnic pomiędzy volumes oraz bind mounts
 • Tworzenie volumes tylko do odczytu
 • Instalacja i uruchamianie przykładowych narzędzi z wykorzystaniem platformy Docker
 • Omówienie struktury pliku konfiguracyjnego Dockerfile
 • Praca z argumentami oraz zmiennymi środowiskowymi
 • Konteneryzacja aplikacji webowej z wykorzystaniem Docker
 • Komunikacja kontenera z zewnętrznym REST API
 • Komunikacja kontenera z narzędziami osadzonymi w localhost
 • Komunikacja container to container z użyciem networks w platformie Docker
 • Przegląd sterowników do konfiguracji zachowania networks
 • Omówienie zasady działania narzędzia Docker Compose
 • Instalacja narzędzia Docker Compose
 • Struktura pliku konfiguracyjnego narzędzia Docker Compose
 • Przygotowanie kontenera bazy danych
 • Konfiguracja kontenerów do pracy z wieloma bazami danych
 • Konteneryzacja aplikacji webowej
 • Przykład tworzenia utility containers
 • Zagadnienia uzupełniając
 • Omówienie architektury Amazon Web Services
 • Omówienie pojęcia regionu
 • Omówienie pojęcia availability zone (AZ)
 • Praca z Identity and Access Management (IAM)
 • Wprowadzenie pojęć users, roles, groups oraz policies
 • Konfiguracja konta użytkownika
 • Zarządzanie budżetem
 • Omówienie Amazon Machine Images (AMI)
 • Wprowadzenie do serwisu Elastic Compute Cloud (EC2)
 • Przygotowanie i uruchomienie instancji EC2
 • Przegląd parametrów instancji EC2
 • Konfiguracja Security Groups do ustawienia możliwości komunikacyjnych instancji EC2
 • Komunikacja z instancją EC2 z wykorzystaniem SSH
 • Komunikacja z instancją EC2 z wykorzystaniem AWS Console
 • Konfiguracja Elastic IP
 • Konfiguracja User Data do uruchamia operacji początkowych dla instancji EC2
 • Przygotowanie instancji EC2 do pracy z kontenerami Docker
 • Osadzenie skonteneryzowanej aplikacji webowej w instancji EC2
 • Klasyfikacja sposobów uruchamiania instancji EC2
 • EC2 Elastic Network Instances (ENI)
 • Omówienie pojęć scalability oraz high availability
 • Skalowanie wertykalne oraz horyzontalne
 • Omówienie pojęcia load balancing
 • Klasyfikacja load balancerów
 • Uruchomienie serwisu Elastic Load Balancer (ELB)
 • Load Balancer Stickiness
 • Cross-Zone Load Balancing
 • Omówienie pojęć związanych z auto scaling
 • Konfiguracja Auto Scaling Group (ASG)
 • Sposoby skalowania – Target Tracking Scaling
 • Sposoby skalowania – Simple / Step Scaling
 • Konfiguracja Elastic Block Store (EBS)
 • Klasyfikacja EBS Volumes
 • Konfiguracja EC2 Instance Store
 • Konfiguracja Elastic File System (EFS)
 • Porównanie EBS oraz EFS
 • Wprowadzenie do serwisu Relational Database Service (RDS)
 • Zalety i wady stosowania RDS
 • Omówienie mechanizmu RDS Read Replicas
 • Omówienie mechanizmu Single AZ oraz Multi AZ
 • Konfiguracja usługi RDS
 • RDS Encryption
 • Wady i zalety pracy z bazą danych Amazon Aurora
 • Konfiguracja RDS do pracy z Amazon Aurora
 • Omówienie usługi Amazon ElastiCache
 • Wprowadzenie do serwisu Elastic Beanstalk (EB)
 • Przygotowanie środowiska Elastic Beanstalk Environment
 • Klasyfikacja sposobów osadzania aplikacji w EB Environment
 • Praca z Elastic Beanstalk Extensions
 • Klonowanie środowiska Elastic Beanstalk
 • Docker w pracy z Elastic Beanstalk
 • Osadzanie aplikacji webowej w środowisku EB
 • Osadzanie aplikacji webowej w środowisku EB z komunikacją bazodanową z wykorzystaniem RDS
 • Load balancing oraz autoscaling aplikacji osadzonej w środowisku EB
 • Przygotowanie API Gateway dla środowiska EB
 • Wprowadzenie do serwisu Elastic Container Service (ECS)
 • Omówienie pojęcia orkiestryzacji kontenerów
 • Konfiguracja ECS
 • Wprowadzenie do serwisu AWS Fargate
 • Omówienie jednostki uruchomieniowej Task
 • Konfiguracja Task Definition
 • Omówienie i konfiguracja Service
 • Przeznaczenie elementu Cluster
 • Konfiguracja Cluster
 • Osadzenie aplikacji webowej jako service w klastrze AWS Fargate
 • Komunikacja kontenera AWS Fargate z bazą danych osadzoną w RDS
 • Zarządzanie parametrami aplikacji poprzez Systems Manager
 • Komunikacja kontenerów osadzonych w ramach serwisów AWS Fargate (wdrażanie architektury mikroserwisowej)
 • Konfiguracja distributed tracing dla kontenerów AWS Fargate z wykorzystaniem usługi AWS X-Ray
 • Konfiguracja load balancera do pracy z kontenerami AWS Fargate
 • Konfiguracja auto scaling do pracy z kontenerami AWS Fargate
 • Wprowadzenie do serwisu App Mesh
 • Charakterystyka pojęcia proxy
 • Envoy Proxy jako przykład proxy używanego w App Mesh
 • Tworzenie namespace w ramach usługi App Mesh
 • Tworzenie service dla skonfigurowanego namespace
 • Konfiguracja URI utworzonych w usłudze Route53 do pracy ze skonfigurowanymi serwisami
 • Konfiguracja Virtual Node
 • Konfiguracja Virtual Service dla utworzonych serwisów
 • Konfiguracja AWS Fargate do wdrożenia konfiguracji przygotowanej w ramach AWS Mesh
 • Wprowadzenie do serwisu AWS CodePipeline
 • Wyjaśnienie pojęcia continuous integration (CI)
 • Wyjaśnienie pojęcia continuous delivery (CD)
 • Przygotowanie aplikacji webowej do pracy z CI/CD
 • Przygotowanie repozytorium GitHub aplikacji webowej do pracy z AWS CodePipeline
 • Przygotowanie serwisu ECS do pracy z AWS CodePipeline
 • Omówienie kolejnych etapów budowania i uruchamiania projektu w ramach usługi AWS CodePipeline
 • Uruchomienie serwisu z aplikacją webową w ramach CI/CD
 • Testowanie mechanizmu CI/CD w ramach AWS CodePipeline
 • Sprawdzanie logów aplikacji z wykorzystaniem usługi CloudWatch
 • Serwowanie zasobów statycznych z wykorzystaniem usługi AWS S3
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury GIT
 • Konfiguracja i personalizacja ustawień GIT
 • Klasyfikacja repozytoriów
 • Tworzenie repozytorium lokalnego
 • Zarządzanie plikami w ramach obszarów repozytorium
 • Rozgałęzianie i scalanie
 • Przegląd wszystkich operacji GIT
 • Aplikacje i wtyczki do pracy z GIT
 • Praca ze zdalnym repozytorium
 • Dobre praktyki tworzenia repozytoriów GIT
 • GitHub Pages
 • Zagadnienia uzupełniające

Newsletter

Zapisz się na KURS i zyskaj - licencja JetBrains na 6 miesięcy za darmo!