Menu Zamknij

Kurs Java

Cena kursu

 • Cena spotkania grupowego wynosi 90 zł netto za 60 minut (110,7 zł brutto za 60 minut).
 • Cena spotkania indywidualnego wynosi 140 zł netto za 60 minut (172,2 zł brutto za 60 minut).
 • Płacisz zawsze za 25 kolejnych spotkań grupowych.
 • Płacisz zawsze za jedno kolejne spotkanie indywidualne.
 • Pierwsze spotkanie grupowe gratis.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Opis kursu

 • Profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku programisty w wybranym języku programowania oraz powiązanymi z nim bibliotekami oraz frameworkami.
 • Nauka od podstaw po zaawansowane rozwiązania komercyjne.
 • Zoptymalizowany kod napisany zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi.
 • Szkolenie według planu dopasowanego do najnowszych standardów IT.
 • Nagrania ze spotkań grupowych, które możesz oglądać kiedy tylko chcesz.
 • Ogromna ilość zadań teoretycznych i praktycznych o różnym poziomie trudności.
 • Wsparcie mentora przy rozwiązywaniu problemów związanych z pytaniami teoretycznymi, zadaniami praktycznymi i projektami komercyjnymi.
 • Elastyczny kontakt z mentorem.
 • Profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profesjonalnie przygotowane portfolio z rozbudowanymi projektami komercyjnymi.
 • Skuteczne techniki nauki programowania.

Plan kursu

 • Wyjaśnienie różnic pomiędzy JVM, JRE, JDK.
 • Różnica pomiędzy kompilatorem oraz interpreterem.
 • Czym jest bytecode?
 • Omówienie kolejnych kroków potrzebnych do zbudowania aplikacji Java.
 • Czym jest IDE?
 • Instalacja potrzebnych narzędzi na wybranym systemie operacyjnym.
 • Instalacja i zarządzanie pluginami IDE.
 • Piszemy pierwszą aplikację Java.
 • Przegląd wersji języka Java i omówienie różnic pomiędzy nimi.
 • Różnica pomiędzy typowaniem statycznym oraz dynamicznym.
 • Omówienie pojęcia zmiennej.
 • Typy całkowitoliczbowe.
 • Problemy związane z liczbami zmiennoprzecinkowymi.
 • Słowa kluczowe var oraz final.
 • Wykaz operacji możliwych do wykonywania na danych liczbowych.
 • Różne wersje operacji dzielenia danych liczbowych.
 • Prezentacja i formatowanie danych
 • Sposoby pozyskiwania danych.
 • Pobieranie danych od użytkownika.
 • Wyjaśnienie pojęcia pseudolosowości.
 • Losowanie liczby całkowitej z zadanego przedziału.
 • Losowanie bezpieczne wątkowo.
 • Losowanie danych zmiennoprzecinkowych.
 • Przegląd innych sposobów pozyskiwania danych do aplikacji.
 • Wyjaśnienie pojęcia warunku logicznego.
 • Omówienie sposobów sprawdzania prostych warunków.
 • Instrukcje warunkowe.
 • Operator trójargumentowy warunkowy.
 • Instrukcje warunkowe dla warunków rozłącznych.
 • Instrukcje switch oraz switch expressions.
 • Pętle while, do while oraz for.
 • Różne postaci pętli for.
 • Pętle nieskończone i te które nie wykonają się ani razu.
 • Instrukcje break oraz continue.
 • Praktyczne wykorzystanie instrukcji warunkowych oraz pętli.
 • Podział kodu aplikacji na metody.
 • Omówienie pojęcia sygnatury (nagłówka) metody.
 • Różne postaci sygnatury metody.
 • Różnica pomiędzy parametrami oraz argumentami metod.
 • Sprawdzanie poprawności argumentów metody.
 • Zwracanie przez metodę wyniku jej działania. Słowo kluczowe return.
 • Metody o zmiennej ilości argumentów.
 • Przeciążanie metod.
 • Parametry głównej metody main.
 • Budowanie struktury aplikacji opartej na metodach.
 • Praktyczne przykłady wykorzystania metod.
 • Wyjaśnienie potrzeby stosowania tablic.
 • Implementacja i zarządzanie tablicami jednowymiarowymi.
 • Implementacja i zarządzanie tablicami dwuwymiarowymi.
 • Przegląd metod klasy Arrays do zarządzania tablicami.
 • Kopiowanie płytkie oraz głębokie tablic.
 • Porównywanie elementów w tablicach.
 • Tablice nieregularne.
 • Przykłady praktycznego wykorzystania tablic.
 • Sposoby kodowania znaków.
 • Typ char do przechowania pojedynczego znaku.
 • Omówienie struktury obiektu do przechowywania ciągu znaków.
 • String Pool.
 • Prezentacja najważniejszych cech napisów.
 • Dlaczego napisy są niemodyfikowalne?
 • Przegląd metod klasy String do zarządzania napisami.
 • Porównywanie napisów.
 • Parsowanie napisów. Konwersja danych innego typu do napisu.
 • Praktyczne przykłady zastosowania napisów.
 • Zarządzanie znakami w napisie.
 • Przegląd metod klasy Character do zarządzania znakami.
 • Klasy StringBuffer oraz StringBuilder.
 • Klasa StringJoiner.
 • Teoria wyrażeń regularnych.
 • Przykłady wykorzystania wyrażeń regularnych.
 • Wykorzystanie wartości Unicode w wyrażeniach regularnych.
 • Klasy Pattern oraz Matcher.
 • Przegląd innych klas do przetwarzania napisów.
 • Stos i sterta.
 • Zasady przechowywania w pamięci typów prostych i referencyjnych.
 • Omówienie przebiegu procesu garbage collection.
 • Garbage Collection Roots.
 • Kolejne fazy mechanizmu GC: mark, sweep, compact.
 • Prezentacja obszarów pamięci zarządzanych przez GC.
 • Young Generation oraz Old Generation.
 • Klasyfikacja i opis poszczególnych rodzajów GC.
 • Przygotowanie aplikacji Java do pracy z konkretnym GC.
 • Prezentacja klasyfikacji błędów i wyjątków.
 • Wyjątki kontrolowane i niekontrolowane.
 • Słowa kluczowe throw oraz throws.
 • Propagacja wyjątków.
 • Blok try-catch.
 • Sekcja finally.
 • Obsługa wyjątków niekontrolowanych oraz kontrolowanych.
 • Ponowne rzucanie wyjątków.
 • Sposoby rejestrowania informacji o błędach i ostrzeżeniach.
 • Dobre praktyki rzucania i przechwytywania wyjątków.
 • Zapisywanie danych do pliku tekstowego w podanej lokalizacji.
 • Prezentacja różnych trybów pracy przy zapisie do plików tekstowych.
 • Odczytywanie danych różnej postaci z pliku tekstowego.
 • Omówienie sposobów prawidłowego zamykania połączenia z zasobem.
 • Wykorzystanie sekcji try do pracy z zasobami.
 • Filtrowanie i walidacja danych pobieranych z plików tekstowych.
 • Praktyczne przykłady przetwarzania plików tekstowych.
 • Przetwarzanie danych z plików innych niż tekstowe.
 • Klasa oraz obiekt.
 • Omówienie założeń hermetyzacji oraz enkapsulacji.
 • Pola składowe.
 • Specyfikatory dostępu.
 • Różne postaci konstruktorów.
 • Wywołanie jednego konstruktora z innego.
 • Metody składowe instancyjne.
 • Gettery oraz settery.
 • Słowo kluczowe this.
 • Klasy zagnieżdżone i wewnętrzne.
 • Rekordy.
 • Typy wyliczeniowe enum.
 • Klasa Object oraz klasa Objects.
 • Metody equals oraz hashCode.
 • Metoda toString.
 • Składniki statyczne.
 • Bloki inicjujące.
 • Przegląd wbudowanych klas Java – BigDecimal, BigInteger
 • Przegląd wbudowanych klas Java – data i czas.
 • Klasy lokalne oraz klasy osłonowe.
 • Dziedziczenie
 • Prezentacja składników, które można albo nie można dziedziczyć.
 • Przesłanianie metod.
 • Metody oraz klasy final.
 • Utility class.
 • Polimorfizm statyczny oraz dynamiczny.
 • Operator instanceof.
 • Kompozycja, agregacja, asocjacja.
 • Klasy abstrakcyjne.
 • Interfejsy.
 • Implementacja anonimowa klasy abstrakcyjnej oraz interfejsu.
 • Interfejsy funkcyjne.
 • Prezentacja składników możliwych do użycia w interfejsie.
 • Typy generyczne.
 • Przegląd interfejsów wbudowanych.
 • Przegląd metod domyślnych i statycznych z interfejsów wbudowanych.
 • Wyrażenia lambda.
 • Wyrażenia lambda a zasięg zmiennych.
 • Funkcje wyższych rzędów.
 • Klasy oraz interfejsy zapieczętowane.
 • Dziedziczenie wielokrotne. Problem diamentowy.
 • Inne dobre praktyki programowania obiektowego i nie tylko.
 • Klonowanie obiektów (interfejs Cloneable).
 • Rzutowanie obiektów.
 • Serializacja i deserializacja obiektów (interfejs Serializable).
 • Praktyczne przykłady wykorzystania dobrych praktyk programowania obiektowego i nie tylko.
 • Hierarchia kolekcji w Java.
 • Wzorzec projektowy Iterator.
 • Interfejsy Iterable, Spliterator, Collection.
 • Interfejs List, jego implementacje oraz metody.
 • Interfejs Set, jego implementacje oraz metody.
 • Interfejs Queue, jego implementacje oraz metody.
 • Interfejs Deque, jego implementacje oraz metody.
 • Przedstawienie różnic pomiędzy implementacjami różnych kolekcji.
 • Przegląd metod klasy Collections do zarządzania kolekcjami.
 • Prezentacja metod statycznych do tworzenia i kopiowania kolekcji.
 • Klasy abstrakcyjne ułatwiające implementację właściwości kolekcji.
 • Omówienie zasady usuwania duplikatów (hash function, hash table).
 • Interfejs Map, jego implementacje i metody.
 • Zastosowanie interfejsów funkcyjnych do pracy z metodami kolekcji.
 • Przetwarzanie danych z kolekcji i map za pomocą widoków i zakresów.
 • Mechanizm słabych referencji.
 • Klasy Properties, BitSet, EnumSet, EnumMap.
 • Praktyczne przykłady wykorzystania kolekcji i map.
 • Programowanie funkcyjne.
 • Sposoby tworzenia strumieni.
 • Przygotowanie kolekcji i map do pracy ze strumieniami.
 • Omówienie zasady działania strumieni.
 • Metody pośrednie i końcowe.
 • Przegląd wszystkich metod strumieni.
 • Zastosowanie wyrażeń lambda do pracy ze strumieniami.
 • Typ Optional i jego metody.
 • Praca z wbudowanymi kolektorami.
 • Implementacja własnych kolektorów.
 • Konwersja strumienia do dowolnej postaci wynikowej. 
 • Strumienie typów prostych.
 • Strumienie równoległe.
 • Przegląd mechanizmów Java pod kątem pracy ze strumieniami.
 • Referencje do metod.
 • Biblioteka StreamEx.
 • Praktyczne przykłady wykorzystania strumieni.
 • Klasa Class oraz metoda getClass().
 • Pozyskiwanie informacji o elementach znajdujących się w klasie.
 • Dostęp do składników prywatnych.
 • Tworzenie i kontrolowanie obiektów. Wywoływanie metod.
 • Praca z tablicami.
 • Wzorzec projektowy Proxy oraz klasa Proxy.
 • Praktyczne przykłady wykorzystania programowania obiektowego.
 • JavaBeans.
 • Klasy i metody uogólnione.
 • Ograniczenia typów.
 • Zmienność typów.
 • Symbole wieloznaczne.
 • Wymazywanie typów.
 • Metody pomostowe.
 • Prezentacja ograniczeń uogólnień.
 • Połączenie mechanizmów refleksyjności i uogólnienia.
 • Informacje o ogólnych typach w JVM.
 • Praca ze strumieniami wejściowymi oraz wyjściowymi.
 • Odczytywanie i zapisywanie bajtów.
 • Pliki o swobodnym dostępie.
 • Pliki mapowane w pamięci.
 • Zarządzanie ścieżkami, plikami, katalogami.
 • Praca z plikami w formacie ZIP.
 • Odczytywanie danych ze wskazanego URL.
 • Parsowanie i konwersja danych w formatach XML oraz JSON.
 •  Złożoność obliczeniowa algorytmu.
 • Złożoność pamięciowa algorytmu.
 • Algorytmy badające właściwości geometryczne.
 • Algorytmy badające właściwości matematyczne.
 • Konwersje pomiędzy systemami liczbowymi.
 • Badanie ciągów liczbowych.
 • Sortowanie ciągów danych. 
 • Metoda dziel i zwyciężaj. 
 • Metody numeryczne.
 • Programowanie zachłanne.
 • Algorytmy na tekstach.
 • Wybrane algorytmy kryptograficzne.
 • Rekurencja.
 • Przegląd wybranych struktur danych.
 • Klasyfikacja wzorców projektowych.
 • Implementacja wzorców kreacyjnych.
 • Implementacja wzorców strukturalnych.
 • Implementacja wzorców czynnościowych.
 • Pojęcie procesu i wątku.
 • Różne sposoby implementacji i uruchamiania wątków.
 • Przerywanie wątku.
 • Różne sposoby implementacji i uruchamiania procesu.
 • Zarządzanie wartościami zmiennych lokalnych w wątku.
 • Wątki użytkownika oraz wątki daemon.
 • Problem współdzielenia zasobów.
 • Livelock i deadlock.
 • Synchronizacja.
 • Omówienie metod wait i notify.
 • Locks.
 • Różne sposoby implementacji problemu producent – konsument.
 • Semafory.
 • Synchronizacja pracy wielu wątków przy użyciu mechanizmu latch.
 • Zadania współbieżne – Executor, interfejs ExecutorService.
 • Przechwytywanie wyników obliczeń – Callable, Future.
 • Cykliczne wykonywanie wątków – ScheduledExecutorService.
 • Wartości atomowe.
 • Kolejki blokujące.
 • Klasa ConcurrentHashMap.
 • Przegląd innych struktur danych bezpiecznych dla wątków.
 • Strategie bezpiecznego korzystania z wątków. 
 • Obliczenia asynchroniczne – klasa CompletableFuture. 
 • Synchroniczna i asynchroniczna komunikacja HTTP. 
 • Algorytmy równoległe do zarządzania strumieniami i tablicami. 
 • Framework Fork / Join. 
 • RxJava. 
 • Omówienie Flow API. 
 • Mechanizmy reaktywne do zarządzania strumieniami. 
 • Implementacja aplikacji wykorzystującej programowanie reaktywne.
 • Omówienie architektury i sposobu działania aplikacji Maven.
 • Instalacja i konfiguracja aplikacji Maven.
 • Analiza szablonów projektów Maven.
 • Tworzenie oraz zarządzanie projektem z wykorzystaniem Maven.
 • Omówienie Maven Coordinates.
 • Analiza pliku konfiguracyjnego pom.xml.
 • Cykl życia, fazy i cele projektu Maven.
 • Praca z bibliotekami zewnętrznymi – dependencies.
 • Zarządzanie parametrami scope oraz version w dependencies.
 • Optional dependencies oraz dependency exclusions. 
 • Klasyfikacja repozytoriów Maven (central, local, remote). 
 • Zarządzanie wersją projektu Maven. 
 • Implementacja aplikacji wielomodułowych w oparciu o Maven. 
 • Zarządzanie wersjami dependencies – BOM. 
 • Przegląd pluginów Maven. 
 • Praca z pluginem Flatten Maven Plugin. 
 • Wymuszanie wersji – Maven Enforcer Plugin. 
 • Zarządzanie zasobami projektu – Maven Resources Plugin.
 • Generowanie pliku wynikowego JAR – Maven Assembly Plugin. 
 • Parametry, profile oraz filtrowanie. 
 • Generowanie repozytoriów. 
 • Projekt Lombok oraz inne często używane dependencies. 
 • Implementacja kompletnej aplikacji produkcyjnej w oparciu o Maven.
 • Nauka języka Groovy na potrzeby pracy z Gradle. 
 • Instalacja i konfiguracja narzędzia Gradle. 
 • Prezentacja architektury Gradle. 
 • Interfejsy Script, Project, Gradle, Setting, Task oraz Action. 
 • Cykle życia narzędzia Gradle. 
 • Omówienie przeznaczenia skryptu init.gradle. 
 • Omówienie przeznaczenia skryptu settings.gradle. 
 • Omówienie przeznaczenia skryptu build.gradle.
 • Struktura i zasada działania aplikacji opartej o Gradle. 
 • Struktura i zasada działania aplikacji wielomodułowej opartej o Gradle. 
 • Gradle Properties. 
 • Implementowanie tasków. 
 • Task dependencies. 
 • Rozbudowa możliwości narzędzia Gradle za pomocą pluginów. 
 • Gradle Wrapper. 
 • Przegląd publicznych repozytoriów Gradle. 
 • Omówienie rodzajów dependencies i zarządzanie nimi w aplikacji Gradle.
 • Praca z zasobami statycznymi. 
 • Generowanie pliku wynikowego JAR na podstawie projektu Gradle. 
 • Generowanie repozytoriów. 
 • Implementacja kompletnej aplikacji produkcyjnej w oparciu o Gradle.
 • Konfiguracja projektu do pracy z narzędziami do testowania.
 • Omówienie pojęcia asercji. 
 • Praktyczne przykłady asercji pochodzących z frameworka JUnit. 
 • Praktyczne przykłady asercji pochodzących z frameworka Hamcrest. 
 • Praktyczne przykłady asercji pochodzących z biblioteki AssertJ. 
 • Implementacja klas rozszerzających możliwości asercji. 
 • Wprowadzenie do Test-Driven Development (TDD). 
 • Omówienie techniki TDD na praktycznym przykładzie. 
 • Wprowadzenie do Behavior-Driven Development (BDD). 
 • Omówienie techniki BDD na praktycznym przykładzie.
 • Omówienie i zarządzanie cyklem życia obiektów klasy testowej. 
 • Adnotacje i metody cyklu życia obiektów klasy testowej. 
 • Praktyczne przykłady wykorzystania argumentów metod testujących. 
 • Testowanie wyjątków. 
 • Testy powtarzalne. 
 • Testy zagnieżdżone. 
 • Testy parametryzowane. 
 • Testy dynamiczne. 
 • Testy równoległe.
 •  Testy integracyjne. 
 • Przygotowanie danych dla testów – praca z zasobami zewnętrznymi. 
 • Zastosowanie interfejsów w pracy z testami. 
 • Mechanizm rozszerzeń frameworka JUnit. 
 • Omówienie pojęcia mock object. 
 • Adnotacje stosowane przy pracy z mock objects. 
 • Omówienie i praktyczne przykłady techniki Given When Then. 
 • Przykłady definiowania różnych zachowań mockowanych metod. 
 • Przechwytywanie i zarządzanie argumentami mockowanych metod.
 •  Weryfikacja działania mockowanych obiektów. 
 • Weryfikacja ilości i rezultatów wywołań mockowanych metod. 
 • Wymuszanie sekwencji konkretnych wywołań mockowanych metod. 
 • Konfiguracja i praktyczne przykłady wykorzystania partial mocks. 
 • Konfiguracja i praktyczne przykłady wykorzystania spy objects. 
 • Wstrzykiwanie mock objects do klas testowych. 
 • Mechanizmy frameworka Mockito do pracy z techniką BDD. 
 • Wykaz dobrych praktyk implementowania testów jednostkowych. 
 • Pokrycie testów. 
 • Generowanie raportów z wynikami testów.
 • Omówienie architektury frameworka Spring.
 • Przegląd wersji frameworka Spring.
 • Wzorzec projektowy Dependency Injection – przypomnienie.
 • Wzorzec projektowy Inversion of Control – przypomnienie.
 • Omówienie i praktyczny przykład zasady działania kontenera Spring.
 • Omówienie i praktyczny przykład działania kontekstu aplikacji Spring.
 • Omówienie cyklu życia komponentu Spring.
 • Przykłady wykorzystania metod cyklu życia komponentu Spring.
 • Konfiguracja aplikacji na potrzeby pracy z frameworkiem Spring.
 • Przegląd adnotacji frameworka Spring. 
 • Automatyczne wiązanie komponentów Spring. 
 • Manualne wiązanie komponentów Spring. 
 • Przygotowanie konfiguracji Java do pracy z komponentami Spring. 
 • Łączenie kilku konfiguracji. 
 • Problem niejednoznaczności podczas wstrzykiwania komponentów. 
 • Zasięg komponentów Spring. 
 • Spring Expression Language (SpEL).
 • Pobieranie danych konfiguracyjnych z plików konfiguracyjnych.
 • Sposoby wstrzykiwania danych konfiguracyjnych do komponentów. 
 • Programowanie aspektowe z wykorzystaniem frameworka Spring.
 • Praktyczne przykłady wykorzystania programowania aspektowego.
 • Zarządzanie profilami aplikacji.
 • Omówienie architektury platformy Docker.
 • Zasada działania obrazu oraz kontenera.
 • Różnica pomiędzy kontenerem Docker oraz maszyną wirtualną.
 • Instalacja platformy Docker.
 • Praca z Docker CLI. 
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami Docker. 
 • Image Layers. 
 • Praca z repozytoriami Docker Hub. 
 • Osadzenie przygotowanego obrazu w repozytorium Docker Hub.
 • Tworzenie i zarządzanie kontenerami Docker. 
 • Omówienie cyklu życia kontenera Docker. 
 • Instrukcje do zarządzania cyklem życia kontenera Docker. 
 • Kopiowanie plików z maszyny lokalnej do kontenera. 
 • Kopiowanie plików z kontenera do maszyny lokalnej. 
 • Klasyfikacja rodzajów danych przechowywanych w kontenerach. 
 • Tworzenie i zarządzanie volumes w platformie Docker. 
 • Różnica pomiędzy anonymous volumes oraz named volumes. 
 • Tworzenie i zarządzanie bind mounts w platformie Docker. 
 • Omówienie różnic pomiędzy volumes oraz bind mounts.
 • Tworzenie volumes tylko do odczytu. 
 • Uruchamianie przykładowych kontenerów z wykorzystaniem Docker. 
 • Omówienie struktury pliku konfiguracyjnego Dockerfile. 
 • Praca z argumentami oraz zmiennymi środowiskowymi. 
 • Komunikacja kontenera z zewnętrznym REST API. 
 • Komunikacja kontenera z aplikacjami uruchomionymi w localhost. 
 • Komunikacja container to container z użyciem networks w platformie Docker. 
 • Przegląd sterowników do konfiguracji zachowania networks. 
 • Omówienie zasady działania narzędzia Docker Compose.
 • Instalacja narzędzia Docker Compose.
 • Struktura pliku konfiguracyjnego narzędzia Docker Compose.
 • Przygotowanie kontenera bazy danych.
 • Konfiguracja kontenerów do pracy z wieloma bazami danych.
 • Przykład tworzenia utility containers.
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury aplikacji bazodanowej. 
 • Instalacja środowiska bazodanowego. 
 • Przygotowanie aplikacji do wdrożenia komunikacji bazodanowej. 
 • Język SQL – tworzenie i zarządzanie tabelami. 
 • Język SQL – klucz główny, klucze obce, composite keys. 
 • Język SQL – CRUD. 
 • Język SQL – relacje (many-to-one, one-to-one, many-to-many). 
 • Język SQL – pobieranie danych z tabel w relacjach (joins). 
 • Język SQL – grupowanie i agregacja. 
 • Język SQL – optymalizacja struktury tabel.
 • Język SQL – optymalizacja zapytań. 
 • Język SQL – subqueries. 
 • Język SQL – indeksy. 
 • Język SQL – praktyczne przykłady zarządzania danymi w tabelach. 
 • Omówienie zasady działania biblioteki JDBC. 
 • Wskazanie zalet i wad bezpośredniego wykorzystania JDBC. 
 • Przegląd bibliotek zewnętrznych do komunikacji bazodanowej. 
 • Wprowadzenie do biblioteki JDBI. 
 • Przygotowanie aplikacji do pracy z biblioteką JDBI.
 •  Połączenie aplikacji z bazą danych z wykorzystaniem JDBI. 
 • Tworzenie tabel w bazie danych z wykorzystaniem JDBI. 
 • Implementacja operacji CRUD z wykorzystaniem JDBI. 
 • Parametryzacja zapytań z wykorzystaniem JDBI. 
 • Praca z mapperami pobranych danych z wykorzystaniem JDBI. 
 • Optymalizacja wstawiania dużej ilości danych do bazy danych. 
 • Transakcje z wykorzystaniem JDBI. 
 • Implementacja uogólnionej warstwy zarządzania danymi z bazy danych. 
 • Przygotowanie kompletnej aplikacji bazodanowej z użyciem JDBI.
 • Omówienie zasady działania podejścia Object-Relational Mapping (ORM).
 • Wyjaśnienie różnicy pomiędzy JPA oraz Hibernate.
 • Analiza architektury ORM na przykładzie JPA / Hibernate. 
 • Przygotowanie aplikacji do pracy z JPA / Hibernate. 
 • Połączenie aplikacji z bazą danych z wykorzystaniem JPA / Hibernate. 
 • Tworzenie modelu tabel z wykorzystaniem klas mapujących. 
 • Analiza strategii generowania kluczy głównych. 
 • Implementacja sesji oraz transakcji z wykorzystaniem JPA / Hibernate. 
 • Omówienie cyklu życia obiektu JPA / Hibernate.
 • Implementacja kodu zarządzającego sesją oraz transakcją. 
 • Implementacja operacji CRUD z wykorzystaniem JDBI. 
 • Implementacja relacji bazodanowych z wykorzystaniem JPA / Hibernate. 
 • Mapowanie kolekcji w JPA / Hibernate. 
 • Dziedziczenie i kompozycja w JPA / Hibernate. 
 • Omówienie języka JPQL. 
 • Praktyczne przykłady wykorzystania języka JPQL. 
 • Wykorzystanie zapytań języka SQL w pracy z JPA / Hibernate.
 • Sposoby optymalizacji komunikacji bazodanowej.
 • Optimistic locking oraz pessimistic locking. 
 • Mechanizmy cache z wykorzystaniem JPA / Hibernate.
 • Implementacja generycznego repozytorium z użyciem JPA / Hibernate.
 • Kompletna aplikacja bazodanowa z użyciem JPA / Hibernate.
 • Dobre praktyki porównywania obiektów JPA / Hibernate
 • Wykorzystanie Docker-a do konteneryzacji serwera bazy danych.
 • Konfiguracja połączenia z bazą danych na potrzeby testowania aplikacji.
 • Omówienie architektury aplikacji webowej.
 • Omówienie właściwości protokołu HTTP.
 • Usystematyzowanie informacji na temat formatu danych JSON.
 • Prezentacja właściwości REST.
 • Analiza właściwości aplikacji RESTful.
 • Konfiguracja i uruchomienie serwera aplikacji webowej.
 • Konfiguracja routingu aplikacji webowej.
 • Zarządzanie obiektem reprezentującym żądanie HTTP.
 • Zarządzanie obiektem reprezentującym odpowiedź na żądanie HTTP.
 • Przechwytywanie parametrów żądania HTTP.
 • Zarządzanie cookies.
 • Przetwarzanie danych związanych z sesją.
 • Filtry aplikacji webowej.
 • Przekierowania.
 • Przechwytywanie i obsługa błędów aplikacji webowej.
 • Optymalizacja parametrów konfiguracji aplikacji webowej.
 • Implementowanie warstwy security dla aplikacji webowej.
 • Implementacja kompletnej aplikacji webowej z warstwą bazodnową.
 • Konteneryzacja aplikacji webowej z wykorzystaniem Docker.
 • Omówienie architektury GIT.
 • Konfiguracja i personalizacja ustawień GIT.
 • Klasyfikacja repozytoriów GIT.
 • Tworzenie repozytorium lokalnego.
 • Klasyfikacja obszarów do zarządzania plikami w repozytorium.
 • Zarządzanie plikami w ramach obszarów repozytorium.
 • Przegląd wszystkich operacji GIT.
 • Aplikacje i wtyczki do pracy z GIT.
 • Praca ze zdalnym repozytorium GIT.
 • Dobre praktyki tworzenia repozytoriów GIT.
 • Sposoby porządkowania struktury repozytorium.
 • GitHub Pages.
 • Omówienie architektury wielowarstwowej.
 • Omówienie wzorca Domain-Driven Design (DDD).
 • Omówienie architektury heksagonalnej.
 • Zarządzanie zasobami w formacie JSON.
 • Komunikacja z zewnętrznym REST API.
 • Wysyłanie wiadomości email.
 • Generowanie szablonów stron HTML.
 • Konwersja do plików PDF.
 • Parsowanie i konwersja do danych w formacie XML.
 • Praca z parametrami wiersza poleceń.
 • Generowanie dokumentacji. 
 • Rejestrowanie danych z wykorzystaniem loggerów.
 • Debugowanie kodu aplikacji. 
 • Modułowość Java.
 • Implementacja kompletnych aplikacji komercyjnych.
 • Przygotowanie portfolio kursanta na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej.

Newsletter

Zapisz się na KURS i zyskaj - licencja JetBrains na 6 miesięcy za darmo!