Menu Zamknij

Spring Boot Aplikacje Webowe

Cena kursu

 • Cena spotkania grupowego wynosi 90 zł netto za 60 minut (110,7 zł brutto za 60 minut).
 • Cena spotkania indywidualnego wynosi 140 zł netto za 60 minut (172,2 zł brutto za 60 minut).
 • Płacisz zawsze za 25 kolejnych spotkań grupowych.
 • Płacisz zawsze za jedno kolejne spotkanie indywidualne.
 • Pierwsze spotkanie grupowe gratis.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Opis kursu

 • Profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku programisty w wybranym języku programowania oraz powiązanymi z nim bibliotekami oraz frameworkami.
 • Nauka od podstaw po zaawansowane rozwiązania komercyjne.
 • Zoptymalizowany kod napisany zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi.
 • Szkolenie według planu dopasowanego do najnowszych standardów IT.
 • Nagrania ze spotkań grupowych, które możesz oglądać kiedy tylko chcesz.
 • Ogromna ilość zadań teoretycznych i praktycznych o różnym poziomie trudności.
 • Wsparcie mentora przy rozwiązywaniu problemów związanych z pytaniami teoretycznymi, zadaniami praktycznymi i projektami komercyjnymi.
 • Elastyczny kontakt z mentorem.
 • Profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profesjonalnie przygotowane portfolio z rozbudowanymi projektami komercyjnymi.
 • Skuteczne techniki nauki programowania.

Plan kursu

 • Omówienie architektury frameworka Spring
 • Przegląd wersji Spring oraz wprowadzanych w nich zmian
 • Omówienie zasady działania kontenera Spring
 • Omówienie zasady działania kontekstu aplikacji Spring
 • Wzorzec projektowy Dependency Injection (DI)
 • Wzorzec projektowy Inversion of Control (IoC)
 • Cykl życia komponentu Spring
 • Konfiguracja pierwszej aplikacji Spring
 • Przegląd adnotacji frameworka Spring
 • Automatyczne wiązanie komponentów
 • Wiązanie komponentów za pomocą konfiguracja Java
 • Łączenie kilku konfiguracji
 • Rozwiązanie problemu niejednoznaczności podczas wstrzykiwania komponentów
 • Zasięg komponentów
 • Spring Expression Language (SpEL)
 • Pobieranie zewnętrznych danych konfiguracyjnych
 • Różne sposoby wstrzykiwania danych konfiguracyjnych do działającej aplikacji webowej.
 • Programowanie aspektowe z wykorzystaniem frameworka Spring
 • Praktyczne przykłady wykorzystania programowania aspektowego
 • Zarządzanie profilami
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury frameworka Spring Boot
 • Moduły Spring Boot Starters
 • Pluginy wspomagające pracę z aplikacjami Spring Boot
 • Praca z narzędziem Spring Initializr
 • Spring Boot CLI
 • Sposoby autokonfiguracji aplikacji Spring Boot
 • Konfiguracja aplikacji Spring Boot z poziomu plików konfiguracyjnych properties, YAML oraz wiersza poleceń
 • Konfiguracja aplikacji Spring Boot z wykorzystaniem adnotacji i klas Java
 • Profile aplikacji
 • Przegląd wbudowanych serwerów aplikacji Spring Boot
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury aplikacji webowej
 • Omówienie standardów HTTP, REST, JSON oraz innych powiązanych
 • Omówienie roli klasy DispatcherServlet
 • Przedstawienie modelu przepływu danych w aplikacji webowej Spring Boot
 • Konfiguracja aplikacji webowej Spring Boot
 • Zarządzanie kontekstem aplikacji webowej
 • Praca ze zmiennymi środowiskowymi
 • Omówienie pojęcia kontrolera
 • Adnotacja @RestController
 • Implementacja REST API z wykorzystaniem REST kontrolerów
 • Przekazywanie request params oraz query strings
 • Praca z nagłówkami
 • Przechwytywanie i zarządzanie ciałem żądania
 • Serializacja i deserializacja JSON
 • Dobre praktyki serializacji danych
 • Przygotowanie prawidłowego formatu zwracanych danych
 • Implementacja własnych serializerów i deserializerów
 • Różne sposoby walidowania danych (Hibernate Validator, Spring Validator, własna klasa walidująca)
 • Zarządzanie sesją oraz cookies
 • Analiza kodów HTTP
 • Globalne przechwytywanie wyjątków
 • Obsługa zdarzeń synchronicznych i asynchronicznych
 • Websockets
 • Zarządzanie zasobami statycznymi
 • Internacjonalizacja
 • Konfiguracja loggerów
 • Omówienie założeń architektury wielowarstwowej
 • Implementacja kompletnej aplikacji webowej z wykorzystaniem architektury wielowarstwowej
 • Omówienie założeń architektury Domain-Driven Design
 • Implementacja kompletnej aplikacji webowej z wykorzystaniem architektury Domain-Driven Design
 • Testowanie REST API aplikacji webowej z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych
 • Omówienie zastosowania klasy RestTemplate
 • Implementacja komunikacji pomiędzy aplikacjami webowymi z wykorzystaniem RestTemplate
 • Implementowanie architektury RESTful Web Services
 • Generowanie dokumentacji aplikacji webowej
 • Wysyłanie wiadomości email z poziomu aplikacji webowej Spring Boot
 • Konfiguracja mechanizmu interceptors
 • Monitorowanie parametrów aplikacji za pomocą Spring Boot Actuator
 • Konfiguracja automatycznego przeładowania aplikacji za pomocą Spring Boot DevTools
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Przypomnienie zagadnień związanych z JPA / Hibernate
 • Omówienie architektury frameworka Spring Data i Spring Data JPA
 • Konfiguracja aplikacji Spring Boot do pracy ze Spring Data JPA
 • Przygotowanie konfiguracji do pracy z wieloma bazami danych
 • Implementacja warstwy mapującej tabele bazy danych
 • Mapowanie złożonych struktur danych
 • Zarządzanie danymi w bazie danych z wykorzystaniem biblioteki Liquibase
 • Przegląd typów i adnotacji Spring Data JPA
 • Implementacja zapytań z wykorzystaniem mechanizmu Query Method
 • Przekazywanie parametrów w mechanizmie Query Method
 • Sortowanie wyników zapytań – klasa Sort
 • Implementacja zapytań modyfikujących oraz usuwających
 • Projekcje
 • Wykorzystanie procedur składowanych
 • Implementacja mechanizmu Query By Example
 • Zarządzanie transakcyjnością (isolation level, propagation)
 • Wyjaśnienie różnicy pomiędzy repozytorium oraz DAO
 • Implementacja kompletnej warstwy bazodanowej w aplikacji webowej
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Przegląd możliwości frameworka Spring Boot do testowania aplikacji webowych
 • Przygotowanie komunikacji bazodanowej na potrzeby testów
 • Zastosowanie frameworków JUnit oraz Mockito w testach aplikacji webowych 
 • Zastosowanie różnych bibliotek do zarządzania asercjami
 • Testowanie warstwy bazodanowej
 • Testowanie warstwy biznesowej
 • Testowanie warstwy webowej
 • Testy integracyjne aplikacji webowej
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury frameworka Spring Security
 • Wdrożenie podstawowych możliwości zabezpieczających frameworka Spring Security
 • Przechowywanie użytkowników w pamięci aplikacji
 • Przygotowanie warstwy bazodanowej do przechowywania zarejestrowanych użytkowników w bazie danych
 • Różne sposoby szyfrowania haseł z wykorzystaniem Spring Security
 • Implementacja modułu rejestracji użytkownika
 • Implementacja mechanizmu aktywacji konta zarejestrowanego użytkownika
 • Implementacja mechanizmu przypominania hasła użytkownika
 • Autentykacja oraz autoryzacja
 • Omówienie standardu JWT
 • JWT Debugger
 • Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
 • Omówienie zasady działania i przygotowanie access token.
 • Omówienie zasady działania i przygotowanie refresh token.
 • Dobre praktyki szyfrowania danych w tokenach JWT
 • Omówienie zasady działania filtrów Spring Boot
 • Przygotowanie filtra realizującego proces autentykacji
 • Przygotowanie filtra realizującego proces autoryzacji
 • Konfiguracja mechanizmu security w aplikacji webowej
 • Implementacja obsługi błędów mechanizmu Spring Security
 • Dostosowanie aplikacji do pracy z użytkownikami o różnych uprawnieniach
 • Testowanie warstwy security aplikacji webowej
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie zasady działania aplikacji asynchronicznych
 • Prezentacja założeń aplikacji reaktywnych
 • Wprowadzenie do biblioteki Spring Reactor oraz framework Spring WebFlux
 • Konfiguracja aplikacji Spring Boot do pracy z mechanizmami reaktywnymi
 • Analiza działania i sposoby tworzenia instancji typów reaktywnych Mono oraz Flux
 • Omówienie zasady działania strumieni reaktywnych
 • Implementacja i zarządzanie wątkami z wykorzystaniem schedulers
 • Przegląd metod zarządzających typami oraz strumieniami reaktywnymi
 • Przegląd metod realizujących mechanizm backpressure
 • Przegląd metod realizujących przechwytywanie i obsługę błędów 
 • Testowanie mechanizmów reaktywności
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury reaktywnej aplikacji webowej
 • Konfiguracja aplikacji webowej Spring Boot WebFlux
 • Praca ze zmiennymi środowiskowymi
 • Routing prosty oraz zagnieżdżony
 • Implementacja reaktywnego REST API
 • Przekazywanie request params oraz query strings
 • Praca z nagłówkami
 • Przechwytywanie i zarządzanie ciałem żądania
 • Serializacja i deserializacja JSON
 • Dobre praktyki serializacji danych
 • Przygotowanie prawidłowego formatu zwracanych danych
 • Implementacja własnych serializerów i deserializerów
 • Różne sposoby walidowania danych
 • Zarządzanie sesją oraz cookies
 • Analiza kodów HTTP
 • Globalne przechwytywanie wyjątków
 • Zarządzanie zasobami statycznymi
 • Internacjonalizacja
 • Konfiguracja loggerów
 • Omówienie założeń architektury wielowarstwowej
 • Implementacja kompletnej reaktywnej aplikacji webowej z wykorzystaniem architektury wielowarstwowej
 • Omówienie założeń architektury Domain-Driven Design
 • Implementacja kompletnej reaktywnej aplikacji webowej z wykorzystaniem architektury Domain-Driven Design
 • Testowanie REST API reaktywnej aplikacji webowej z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych
 • Implementowanie reaktywnej architektury RESTful Web Services
 • Generowanie dokumentacji aplikacji webowej
 • Wysyłanie wiadomości email z poziomu reaktywnej aplikacji webowej
 • Dostosowanie aplikacji webowej niereaktywnej do pracy z mechanizmami reaktywności
 • Przygotowanie reaktywnej warstwy bazodanowej w oparciu o framework Spring Boot Data Reactive MongoDd
 • Przygotowanie konfiguracji do pracy z wieloma bazami danych
 • Implementacja warstwy mapującej kolekcje z bazy danych
 • Mapowanie złożonych struktur danych
 • Implementacja kompletnej warstwy bazodanowej w aplikacji webowej
 • Przygotowanie komunikacji bazodanowej na potrzeby testów
 • Zastosowanie frameworka Spring WebFlux w testach aplikacji webowych 
 • Zastosowanie różnych bibliotek do zarządzania asercjami
 • Testowanie warstwy bazodanowej
 • Testowanie warstwy biznesowej
 • Testowanie warstwy webowej
 • Testy integracyjne aplikacji webowej
 • Przygotowanie warstwy bazodanowej do przechowywania zarejestrowanych użytkowników w bazie danych
 • Różne sposoby szyfrowania haseł z wykorzystaniem Spring Security
 • Implementacja modułu rejestracji użytkownika
 • Implementacja mechanizmu aktywacji konta zarejestrowanego użytkownika
 • Implementacja mechanizmu przypominania hasła użytkownika
 • Autentykacja oraz autoryzacja
 • Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
 • Przygotowanie access token oraz refresh token.
 • Implementacja modułu autentykacji oraz modułu autoryzacji
 • Konfiguracja mechanizmu security w aplikacji webowej
 • Implementacja obsługi błędów mechanizmu Spring Security
 • Dostosowanie aplikacji do pracy z użytkownikami o różnych uprawnieniach
 • Testowanie warstwy security aplikacji webowej
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Wprowadzenie do architektury Apache Kafka
 • Omówienie struktury danych gromadzonych w Kafka
 • Prezentacja zasady działania brokerów
 • Analiza sposobu przesyłania danych z wykorzystaniem producentów i konsumentów
 • Omówienie zasady działania i przeznaczenia Zookeeper
 • Zaawansowana konfiguracja systemu zarządzania wiadomościami Kafka
 • Prezentacja instrukcji dostępnych w Kafka CLI
 • Implementacja różnych konfiguracji systemu zarządzania wiadomościami w aplikacji Java
 • Analiza zastosowania biblioteki Kafka Streams
 • Architektura i struktura biblioteki Kafka Streams
 • Konfiguracja aplikacji Java do pracy z Kafka Streams
 • Implementacja mechanizmów Kafka Streams w aplikacji Java
 • Prezentacja biblioteki Kafka Connect
 • Przegląd dostępnych sources oraz sinks
 • Konfiguracja aplikacji Java do pracy z Kafka Connect
 • Implementacja mechanizmów Kafka Connect w aplikacji Java
 • Konfiguracja aplikacji webowej Spring Boot do pracy z Kafka
 • Implementacja mechanizmów Kafka w aplikacji webowej Spring Boot
 • Implementacja aplikacji webowej Spring Boot wykorzystującej reaktywny API Reactor Kafka
 • Omówienie architektury platformy RabbitMQ
 • Analiza sposobu przesyłania danych z wykorzystaniem producentów i konsumentów
 • Omówienie przeznaczenia i rodzajów RabbitMQ Exchange
 • Przechwytywanie i zarządzanie błędami w systemie zarządzania wiadomościami
 • Pluginy RabbitMQ
 • Zaawansowana konfiguracja systemu zarządzania wiadomościami RabbitMQ
 • Implementowanie struktury systemu zarządzania wiadomościami RabbitMQ z poziomu aplikacji Spring Boot
 • Porównanie narzędzi Kafka oraz RabbitMQ
 • Wykorzystanie mechanizmów frameworka Spring Boot oraz frameworka Spring Boot WebFlux do pracy z systemami asynchronicznego zarządzania wiadomościami
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury aplikacji mikroserwisowych
 • Zapoznanie się ze wzorcami wdrażanymi w konfiguracjach mikroserwisowych
 • Omówienie modułów i architektury frameworka Spring Cloud
 • Prezentacja adnotacji Spring Cloud potrzebnych do konfigurowania środowiska mikroserwisowego
 • Przygotowanie instancji Eureka Server do zarządzania pracy mikroserwisów
 • Przygotowanie środowiska bazodanowego dla poszczególnych mikroserwisów
 • Przygotowanie warstwy bazodanowej w oparciu o Spring Data JPA dla aplikacji w architekturze mikroserwisowej
 • Rejestracja mikroserwisu w Eureka Server
 • Konteneryzacja mikroserwisów (patrz punkt 11)
 • Monitorowanie zarejestrowanego serwisu z poziomu Eureka Server
 • Konfiguracja komunikacji pomiędzy mikroserwisami z wykorzystaniem narzędzia Spring Cloud OpenFeign
 • Konfiguracja load balancing za pomocą Spring Cloud OpenFeign
 • Skalowanie aplikacji webowych w architekturze mikroserwisowej
 • Implementacja mechanizmu API Gateway z wykorzystaniem Spring Cloud Zuul ( dla zachowania zgodności ze starszymi wersjami aplikacji webowych Spring Boot )
 • Implementacja mechanizmu API Gateway z wykorzystaniem Spring Cloud Gateway
 • Implementacja warstwy security w architekturze mikroserwisowej 
 • Omówienie problemów związanych z przechowywaniem danych konfiguracyjnych wewnątrz aplikacji webowych
 • Omówienie zasady działania Spring Cloud Config Server
 • Przygotowanie zdalnego repozytorium GitHub do przechowywania danych konfiguracyjnych aplikacji
 • Implementacja mechanizmu przechowywania danych konfiguracyjnych w zdalnym repozytorium GitHub z wykorzystaniem Spring Cloud Config Server 
 • Wykorzystanie profili aplikacji webowej Spring Boot do zarządzania zdalnymi danymi konfiguracyjnymi
 • Wprowadzenie do biblioteki Resilence4j
 • Prezentacja możliwości biblioteki Resilence4j
 • Omówienie zasady działania mechanizmu fault tolerance
 • Implementacja mechanizmu fault tolerance z wykorzystaniem biblioteki Resilence4j
 • Omówienie zasady działania wzorca circuit breaker
 • Implementacja wzorca circuit breaker z wykorzystaniem biblioteki Resilence4j
 • Wykorzystanie Spring Boot Actuator do monitorowania stanu aplikacji mikroserwisowych
 • Konfiguracja narzędzia Prometheus do wizualizacji wybranych parametrów aplikacji mikroserwisowych
 • Konfiguracja narzędzia Grafana do wizualizacji wybranych parametrów aplikacji mikroserwisowych
 • Omówienie mechanizmu distributed tracing
 • Implementacja mechanizmu distributed tracing z wykorzystaniem Spring Cloud Sleuth
 • Monitorowanie wyników działania mechanizmu distributed tracing z wykorzystaniem Spring Cloud Zipkin
 • Konfiguracja systemów asynchronicznego zarządzania wiadomościami do pracy w architekturze mikroserwisowej
 • Zastosowanie elementów frameworka Spring WebFlux w architekturze mikroserwisowej
 • Konfiguracja reaktywnej komunikacji pomiędzy mikroserwisami z wykorzystaniem WebClient
 • Implementacja reaktywnej warstwy bazodanowej w architekturze mikroserwisowej z wykorzystaniem Spring Data Reactive MongoDb
 • Implementacja reaktywnej warstwy security w architekturze mikroserwisowej z wykorzystaniem mechanizmów Spring WebFlux
 • Testowanie aplikacji webowych pracujących w architekturze mikroserwisowej z wykorzystaniem mechanizmów Spring WebFlux
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury platformy Docker
 • Zasada działania obrazu oraz kontenera
 • Różnica pomiędzy kontenerem Docker oraz maszyną wirtualną
 • Instalacja platformy Docker
 • Praca z Docker CLI
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami platformy Docker
 • Image Layers
 • Wprowadzenie do pracy z Docker Hub
 • Osadzenie przygotowanego obrazu w repozytorium Docker Hub
 • Tworzenie i zarządzanie kontenerami w platformie Docker
 • Omówienie cyklu życia kontenera
 • Kopiowanie plików z maszyny lokalnej do kontenera
 • Kopiowanie plików z kontenera do maszyny lokalnej
 • Klasyfikacja rodzajów danych przechowywanych w kontenerach
 • Tworzenie i zarządzanie volumes w platformie Docker
 • Różnica pomiędzy anonymous volumes oraz named volumes
 • Tworzenie i zarządzanie bind mounts w platformie Docker
 • Omówienie różnic pomiędzy volumes oraz bind mounts
 • Tworzenie volumes tylko do odczytu
 • Instalacja i uruchamianie przykładowych narzędzi z wykorzystaniem platformy Docker
 • Omówienie struktury pliku konfiguracyjnego Dockerfile
 • Praca z argumentami oraz zmiennymi środowiskowymi
 • Konteneryzacja aplikacji webowej z wykorzystaniem Docker
 • Komunikacja kontenera z zewnętrznym REST API
 • Komunikacja kontenera z narzędziami osadzonymi w localhost
 • Komunikacja container to container z użyciem networks w platformie Docker
 • Przegląd sterowników do konfiguracji zachowania networks
 • Omówienie zasady działania narzędzia Docker Compose
 • Instalacja narzędzia Docker Compose
 • Struktura pliku konfiguracyjnego narzędzia Docker Compose
 • Przygotowanie kontenera bazy danych 
 • Konfiguracja kontenerów do pracy z wieloma bazami danych
 • Konteneryzacja aplikacji webowej
 • Przykład tworzenia utility containers
 • Omówienie architektury Amazon Web Services
 • Omówienie pojęcia regionu
 • Omówienie pojęcia availability zone (AZ)
 • Praca z Identity and Access Management (IAM)
 • Wprowadzenie pojęć users, roles, groups oraz policies
 • Konfiguracja konta użytkownika
 • Zarządzanie budżetem
 • Omówienie Amazon Machine Images (AMI)
 • Wprowadzenie do serwisu Elastic Compute Cloud (EC2)
 • Przygotowanie i uruchomienie instancji EC2
 • Przegląd parametrów instancji EC2
 • Konfiguracja Security Groups do ustawienia możliwości komunikacyjnych instancji EC2
 • Komunikacja z instancją EC2 z wykorzystaniem SSH
 • Komunikacja z instancją EC2 z wykorzystaniem AWS Console
 • Konfiguracja Elastic IP
 • Konfiguracja User Data do uruchamia operacji początkowych dla instancji EC2
 • Przygotowanie instancji EC2 do pracy z kontenerami Docker
 • Osadzenie skonteneryzowanej aplikacji webowej w instancji EC2
 • Klasyfikacja sposobów uruchamiania instancji EC2
 • EC2 Elastic Network Instances (ENI)
 • Omówienie pojęć scalability oraz high availability
 • Skalowanie wertykalne oraz horyzontalne
 • Omówienie pojęcia load balancing
 • Klasyfikacja load balancerów
 • Uruchomienie serwisu Elastic Load Balancer (ELB)
 • Load Balancer Stickiness
 • Cross-Zone Load Balancing
 • Omówienie pojęć związanych z auto scaling
 • Konfiguracja Auto Scaling Group (ASG)
 • Sposoby skalowania – Target Tracking Scaling
 • Sposoby skalowania – Simple / Step Scaling
 • Konfiguracja Elastic Block Store (EBS)
 • Klasyfikacja EBS Volumes
 • Konfiguracja EC2 Instance Store
 • Konfiguracja Elastic File System (EFS)
 • Porównanie EBS oraz EFS
 • Wprowadzenie do serwisu Relational Database Service (RDS)
 • Zalety i wady stosowania RDS
 • Omówienie mechanizmu RDS Read Replicas
 • Omówienie mechanizmu Single AZ oraz Multi AZ
 • Konfiguracja usługi RDS
 • RDS Encryption
 • Wady i zalety pracy z bazą danych Amazon Aurora
 • Konfiguracja RDS do pracy z Amazon Aurora
 • Omówienie usługi Amazon ElastiCache
 • Wprowadzenie do serwisu Elastic Beanstalk (EB)
 • Przygotowanie środowiska Elastic Beanstalk Environment
 • Klasyfikacja sposobów osadzania aplikacji w EB Environment
 • Praca z Elastic Beanstalk Extensions
 • Klonowanie środowiska Elastic Beanstalk
 • Docker w pracy z Elastic Beanstalk
 • Osadzanie aplikacji webowej w środowisku EB
 • Osadzanie aplikacji webowej w środowisku EB z komunikacją bazodanową z wykorzystaniem RDS
 • Load balancing oraz autoscaling aplikacji osadzonej w środowisku EB
 • Przygotowanie API Gateway dla środowiska EB
 • Wprowadzenie do serwisu Elastic Container Service (ECS)
 • Omówienie pojęcia orkiestryzacji kontenerów
 • Konfiguracja ECS
 • Wprowadzenie do serwisu AWS Fargate
 • Omówienie jednostki uruchomieniowej Task
 • Konfiguracja Task Definition
 • Omówienie i konfiguracja Service
 • Przeznaczenie elementu Cluster
 • Konfiguracja Cluster
 • Osadzenie aplikacji webowej jako service w klastrze AWS Fargate
 • Komunikacja kontenera AWS Fargate z bazą danych osadzoną w RDS
 • Zarządzanie parametrami aplikacji poprzez Systems Manager
 • Komunikacja kontenerów osadzonych w ramach serwisów AWS Fargate (wdrażanie architektury mikroserwisowej)
 • Konfiguracja distributed tracing dla kontenerów AWS Fargate z wykorzystaniem usługi AWS X-Ray
 • Konfiguracja load balancera do pracy z kontenerami AWS Fargate
 • Konfiguracja auto scaling do pracy z kontenerami AWS Fargate
 • Wprowadzenie do serwisu App Mesh
 • Charakterystyka pojęcia proxy
 • Envoy Proxy jako przykład proxy używanego w App Mesh
 • Tworzenie namespace w ramach usługi App Mesh
 • Tworzenie service dla skonfigurowanego namespace
 • Konfiguracja URI utworzonych w usłudze Route53 do pracy ze skonfigurowanymi serwisami
 • Konfiguracja Virtual Node
 • Konfiguracja Virtual Service dla utworzonych serwisów
 • Konfiguracja AWS Fargate do wdrożenia konfiguracji przygotowanej w ramach AWS Mesh
 • Wprowadzenie do serwisu AWS CodePipeline
 • Wyjaśnienie pojęcia continuous integration (CI)
 • Wyjaśnienie pojęcia continuous delivery (CD)
 • Przygotowanie aplikacji webowej do pracy z CI/CD
 • Przygotowanie repozytorium GitHub aplikacji webowej do pracy z AWS CodePipeline
 • Przygotowanie serwisu ECS do pracy z AWS CodePipeline
 • Omówienie kolejnych etapów budowania i uruchamiania projektu w ramach usługi AWS CodePipeline
 • Uruchomienie serwisu z aplikacją webową w ramach CI/CD
 • Testowanie mechanizmu CI/CD w ramach AWS CodePipeline
 • Sprawdzanie logów aplikacji z wykorzystaniem usługi CloudWatch
 • Serwowanie zasobów statycznych z wykorzystaniem usługi AWS S3
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury Kubernetes
 • Przegląd rozwiązań chmurowych pod kątem stosowania Kubernetes na przykładzie platform Google Cloud oraz AWS
 • Przygotowanie platofrmy Google Cloud do pracy z Kubernetes
 • Przygotowanie platformy AWS do pracy z Kubernetes
 • Tworzenie i zarządzanie klastrem Kubernetes
 • Przygotowanie aplikacji webowej do osadzenia w klastrze Kubernetes
 • Osadzanie aplikacji webowej w klastrze Kubernetes
 • Analiza możliwości Kubernetes pod kątem mechanizmów Load Balancing oraz Auto Scaling
 • Analiza plików konfiguracyjnych YAML wykorzystywanych w pracy z Kubernetes
 • Omówienie sposobów generowania plików konfiguracyjnych YAML
 • Konfiguracja narzędzi do pracy z klastrem Kubernetes z poziomu maszyny lokalnej
 • Zarządzanie różnymi wersjami aplikacji osadzanej w klastrze Kubernetes
 • Konwersja konfiguracji Docker Compose do konfiguracji klastra Kubernetes
 • Zastosowanie mechanizmów Kubernetes do zarządzania bazą danych w klastrze
 • Centralizowanie konfiguracji z wykorzystaniem mechanizmu Config Map
 • Przechowywanie wrażliwych danych z wykorzystaniem mechanizmu Secret Generic
 • Przygotowanie aplikacji w architekturze mikroserwisowej do osadzenia w klastrze Kubernetes
 • Osadzenie aplikacji w architekturze mikroserwisowej w klastrze Kubernetes
 • Konfiguracja mechanizmu Ingress
 • Wykorzystanie projektu Spring Boot Kubernetes do zarządzania aplikacją w architekturze mikroserwisowej w pracy z Kubernetes
 • Logowanie błędów i zdarzeń w aplikacjach osadzonych w klastrze Kubernetes
 • Konfiguracja narzędzia Istio
 • Konfiguracja narzędzia Helm
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury GIT
 • Konfiguracja i personalizacja ustawień GIT
 • Klasyfikacja repozytoriów
 • Tworzenie repozytorium lokalnego
 • Zarządzanie plikami w ramach obszarów repozytorium
 • Rozgałęzianie i scalanie
 • Przegląd wszystkich operacji GIT
 • Aplikacje i wtyczki do pracy z GIT
 • Praca ze zdalnym repozytorium
 • Dobre praktyki tworzenia repozytoriów GIT
 • GitHub Pages
 • Zagadnienia uzupełniające

Newsletter

Zapisz się na KURS i zyskaj - licencja JetBrains na 6 miesięcy za darmo!