Menu Zamknij

Polityka prywatności oraz polityka plików cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies”

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

KM PROGRAMS KRZYSZTOF MAKOWSKI z siedzibą przy ul. Cicha 7, 42-454 Niegowonice, Polska, NIP 649226836.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej: kontakt@km-programs.pl
formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem www.kmprograms.pl/kontakt/

Dla jakich celów zbieramy informacje?

Wasze dane osobowe, mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. przyjmowania zamówienia oraz realizacji wybranego kursu;
 2. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. ewentualnego rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, co stanowi Nasz prawnie uzasadniony interes;
 4. rozpatrywania reklamacji związanych z zakończonymi kursami;
 5. monitorowania sposobu korzystania przez Was z naszej strony internetowej, w związku z potrzebą rozwijania funkcjonalności strony jak i poprawy działania świadczonych usług za jej pośrednictwem; Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę docierają do nas w postaci z agregowanej (a więc statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiejkolwiek konkretnej osoby). Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści oraz do ich udoskonalania;
 6. marketingu bezpośredniego, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych kursów z uwzględnieniem Waszych aktywności i preferencji, co stanowi Nasz prawnie uzasadniony interes; Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail lub innych środków komunikacji elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.
 7. prowadzenia analiz statystycznych;
 8. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych
  i rachunkowych;
 9. efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów;
 10. w celu umożliwienia aktywności na profilach – Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i YouTube. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m. in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) ;
 11. w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych -podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit.f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością;
 12. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych
  w Polityce Plików Cookies obowiązującej na Naszej stronie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane ?

 1. konieczność wykonania umowy, której jesteś stroną lub konieczność podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym podczas składaniu zamówienia na konkretny kurs przed jego realizacją;
 2. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. przez przekazania danych fakultatywnych w formularzu kontaktowym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Nas, np. gdy na bazie przepisów podatkowych
  lub rachunkowych musimy rozliczać zawarte umowy sprzedaży kursów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z kontrahentami, analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub adresu e-mail) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie naszej usługi.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Was. Dane osobowe będą usunięte
w następujących przypadkach:

jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od Waszej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat od ostatniego kontaktu (kontakt nieaktywny)
po uzyskaniu informacji, że przetwarzane dane są nieaktualne lub niedokładne
dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec Was, oraz profilowaniu, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie -jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmie hostingowej, agencjom marketingowym czy podmiotom dostarczającym systemy chmurowe. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Realizując prawa osób, których dane przetwarzamy, wprowadzamy proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), możemy zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania

Informujemy Cię, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia Twojego żądania i o Twoich prawach z tym związanych.

Dostęp do danych

Na Twoje żądanie dotyczące dostępu do swoich danych, informujemy Cię, czy przetwarzamy Twoje dane oraz informuje o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udzielamy Ci dostępu do danych Cię dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych.

Sprostowanie danych

Dokonujemy sprostowania nieprawidłowych danych na Twoje żądanie. Mamy prawo odmówić sprostowania danych, chyba że w rozsądny sposób wykażesz nieprawidłowości danych, których sprostowania się domagasz W przypadku sprostowania danych informujemy Cię o odbiorcach danych, na Twoje żądanie.

Uzupełnienie danych

Uzupełniamy i aktualizujemy dane na Twoje żądanie. Mamy prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. nie musimy przetwarzać danych, które są nam zbędne). Możemy polegać na Twoim oświadczeniu, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Nas procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

Usunięcie danych

Na Twoje żądanie, usuwamy dane, gdy:

 1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
 2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
 4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

W przypadku usunięcia danych informujemy Cię o odbiorcach Twoich danych, na Twoje żądanie.

Ograniczenie przetwarzania

Dokonujemy ograniczenia przetwarzania danych na Twoje żądanie gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty, którego dane dotyczą, sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po Naszej stronie zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania przechowujemy dane, natomiast nie przetwarzamy ich,
bez Twojej zgody, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
Informujemy Cię przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
W przypadku ograniczenia przetwarzania danych informujemy Cię o odbiorcach danych, na Twoje żądanie.

Przenoszenie danych

Na Twoje żądanie wydajemy w u strukturyzowany , powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące Cię, które dostarczone przez Ciebie na podstawie Twojej zgody lub w celu zawarcia lub wykonania umowy w Naszych systemach informatycznych.

Sprzeciw w szczególnej sytuacji

Jeżeli zgłosisz umotywowany Twoją szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych, a dane przetwarzane są przez Nas w oparciu o uzasadniony interes, uwzględnimy sprzeciw, o ile nie zachodzą po Naszej stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Pliki służące do prowadzenia analiz i do emisji reklam będą powstawały wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki
ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności strony.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane
z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia
Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia

NIEZBĘDNE

Pliki cookie tego rodzaju umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji. Obejmuje to m. in. nawigację po stronach czy dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie witryny.

FUNKCJONALNE

W tych plikach cookie przechowywane są informacje umożliwiające zmianę zachowania lub wyglądu witryny, które dotyczą wersji językowej czy miejsca, w którym się znajdujesz. Na przykład dzięki zapamiętaniu Twojej lokalizacji witryna może wyświetlić lokalną prognozę pogody lub informacje o ruchu drogowym. Pliki te ułatwiają też zmianę wielkości tekstu, kroju czcionki i innych elementów, które można spersonalizować na stronie internetowej.

REKLAMOWE

Te pliki cookie pozwalają nam wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla Ciebie, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców. Dzięki nim możemy między innymi dobierać reklamy do użytkowników, ulepszać raporty o skuteczności kampanii i pomijać reklamy, które użytkownik już widział.

STATYSTYCZNE

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na ich stronach. Na podstawie informacji o konfiguracji Twojej przeglądarki, które stanowią swoisty identyfikator, możliwe jest zapamiętanie kolejności podjętych przez Ciebie działań. Dane te są następnie agregowane, a więc łączone z informacjami o aktywności innych użytkowników i prezentowane nam w postaci wykresów i tabel, których zawartość jest anonimowa.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.