Menu Zamknij

Kurs Python

Cena kursu

 • Cena spotkania grupowego wynosi 90 zł netto za 60 minut (110,7 zł brutto za 60 minut).
 • Cena spotkania indywidualnego wynosi 140 zł netto za 60 minut (172,2 zł brutto za 60 minut).
 • Płacisz zawsze za 25 kolejnych spotkań grupowych.
 • Płacisz zawsze za jedno kolejne spotkanie indywidualne.
 • Pierwsze spotkanie grupowe gratis.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Opis kursu

 • Profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku programisty w wybranym języku programowania oraz powiązanymi z nim bibliotekami oraz frameworkami.
 • Nauka od podstaw po zaawansowane rozwiązania komercyjne.
 • Zoptymalizowany kod napisany zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi.
 • Szkolenie według planu dopasowanego do najnowszych standardów IT.
 • Nagrania ze spotkań grupowych, które możesz oglądać kiedy tylko chcesz.
 • Ogromna ilość zadań teoretycznych i praktycznych o różnym poziomie trudności.
 • Wsparcie mentora przy rozwiązywaniu problemów związanych z pytaniami teoretycznymi, zadaniami praktycznymi i projektami komercyjnymi.
 • Elastyczny kontakt z mentorem.
 • Profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profesjonalnie przygotowane portfolio z rozbudowanymi projektami komercyjnymi.
 • Skuteczne techniki nauki programowania.

Plan kursu

 • Przegląd dostępnych wersji Python
 • Instalacja Python na dowolnym systemie operacyjnym
 • Instalacja managera pakietów pip
 • Omówienie zasady działania virtual environments
 • Instalacja narzędzia virtualenv
 • Instalacja narzędzia pipenv
 • Omówienie struktury projektu Python
 • Omówienie roli plików Pipfile oraz Pipfile.lock
 • Przegląd komend pipenv shell
 • Praca z interpreterem Python
 • Instalacja managera pakietów conda
 • Zarządzanie wirtualnymi środowiskami z wykorzystaniem conda
 • Instalacja managera pakietów poetry
 • Zarządzanie wirtualnymi środowiskami z wykorzystaniem poetry
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Cechy języka dynamicznie typowanego
 • Dwa rodzaje obiektów: immutable oraz mutable
 • Funkcja globalna id
 • Typy liczbowe (całkowite i zmiennoprzecinkowe)
 • Typy logiczne
 • Liczby zespolone
 • Ułamki
 • Precyzyjne przechowywanie danych zmiennoprzecinkowych
 • Namespaces
 • Zasięg zmiennych
 • Zasada LEGB
 • Rzutowanie
 • Sposoby pobierania i prezentacji danych
 • Losowanie danych
 • Operatory
 • Walrus operator
 • Priorytet operatorów
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Różne postaci instrukcji warunkowej if
 • Ternary operator
 • Wprowadzenie do list, tuple oraz dict
 • Bloki warunkowe z wykorzystaniem list, tuple oraz dict
 • Blok match case
 • Pętla for
 • Pętla while
 • Petle for else oraz while else
 • Sposoby implementowania pętli do while
 • Instrukcje break oraz continue
 • Słowo kluczowe pass
 • Debuggowanie
 • Analiza mechanizmu podpowiadania błędów
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Organizacja kodu z wykorzystaniem funkcji
 • Sposoby definiowania i wywoływania funkcji
 • Parametry i argumenty funkcji
 • Zwracanie wyniku działania funkcji
 • Argumenty domyślne funkcji
 • Positional arguments
 • Keyword arguments
 • Arbitrary argument list
 • Zasady kolejności przekazywania argumentów do funkcji
 • Podpowiadanie typów
 • Wyrażenia lambda
 • Funkcje zagnieżdżone
 • Closures
 • Dekoratory
 • Dokumentowanie funkcji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Napis jako obiekt niemutowalny
 • Sposoby tworzenia i prezentacji napisów
 • Napisy wielowierszowe
 • Raw strings
 • Formatowanie napisów
 • Przegląd i praktyczne przykłady metod zarządzających napisami
 • Optymalne przetwarzanie napisów
 • Wyrażenia regularne
 • Flagi do pracy z wyrażeniami regularnymi
 • Konwersja i parsowanie napisów
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Iteratory oraz struktury iterable
 • Wzorzec lazy evaluation
 • Sekwencje jako szczególny przypadek iterable
 • List
 • Tuple
 • Namedtuple
 • Range
 • Bytes oraz bytearray
 • Set
 • Frozenset
 • Dict
 • Counter
 • Deque
 • Defaultdict
 • OrderedDict
 • ChainedMap
 • Przegląd innych struktur z modułu collections
 • Operacje i metody do zarządzania strukturami iterable
 • Zasady porównywania elementów struktur iterable
 • Zasady sortowania elementów struktur iterable
 • List comprehension
 • Przegląd funkcji realizujących programowanie funkcyjne
 • Higher Order Functions
 • Generatory
 • Generator expressions
 • Moduł itertools
 • Struktury wielowymiarowe
 • Tworzenie kodu o strukturze jednowierszowej
 • Praktyczne przykłady wykorzystania bytów iterable
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Przechowywanie daty i czasu za pomocą obiektów naive
 • Przechowywanie daty i czasu za pomocą obiektów aware
 • Omówienie struktury modułu datetime
 • Reprezentowanie różnicy czasu za pomocą datetime.timedelta 
 • Reprezentowanie daty za pomocą datetime.date
 • Reprezentowanie czasu za pomocą time.time oraz datetime.time
 • Przechowywanie daty i czasu za pomocą obiektu datetime.datetime
 • Strefy czasowe – moduł pytz
 • Konwersja daty i czasu pomiędzy różnymi strefami czasowymi
 • Porównywanie daty i czasu
 • Dobre praktyki programistyczne przetwarzania daty i czasu
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasyfikacja błędów
 • Syntax errors
 • Wyjątki
 • Zachowanie aplikacji podczas wystąpienia wyjątku
 • Rzucanie wyjątków
 • Przechwytywanie wyjątków za pomocą bloku try except
 • Sekcja else w bloku try except
 • Sekcja finally w bloku try except
 • Przechwycenie rodzaju wyjątku w sekcji except
 • Przegląd wbudowanych klas wyjątków
 • Definiowanie własnych klas wyjątków
 • Bezpieczna obsługa zasobów
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Definicja modułu oraz paczki
 • Sposoby tworzenia modułu
 • Importowanie modułów
 • Pozyskiwanie informacji na temat modułu
 • Skrypt szczególnym przypadkiem modułu
 • Zasady wyszukiwania modułów
 • Kompilowanie modułów
 • Moduł sys
 • Przegląd innych standardowych modułów Python
 • Funkcja dir
 • Definiowanie paczek
 • Plik __init__.py
 • Różne sposoby importowania elementów paczki
 • Dobre praktyki tworzenia struktury projektu
 • Tworzenie przykładowego projektu z podziałem na paczki i moduły
 • Umieszczenie paczek w zdalnym repozytorium PyPI
 • Importowanie utworzonej paczki z repozytorium PyPI
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie zasad programowania obiektowego
 • Tworzenie klas i obiektów
 • Klasyfikacja składników klasy
 • Słowo kluczowe self
 • Metoda __init__
 • Inne ważne dunder methods
 • Atrybuty klasy oraz atrybuty obiektu klasy
 • Różne sposoby odwoływania się do składników instancji klasy
 • Pozyskiwanie informacji na temat obiektu
 • Przygotowanie obiektów klasy do pracy ze strukturami iterable
 • Metody instancji klasy
 • Dekoratory @classmethod oraz @staticmethod
 • Dekorator @property
 • Klasy jako obiekty callable
 • Składniki prywatne w klasie
 • Klasy POJO
 • Dynamiczne tworzenie klas
 • Podstawy metaprogramowania
 • Dziedziczenie
 • Polimorfizm
 • Dekoratory @classmethod oraz @staticmethod w dziedziczeniu
 • Rozszerzanie typów wbudowanych
 • Abstrakcyjność
 • Dziedziczenie wielokrotne
 • Duck typing
 • Implementacja własnego iteratora
 • Moduł pythonlangutil
 • Dekorator dataclass
 • Przegląd innych dekoratorów rozszerzających możliwości klasy
 • Metoda __init_subclass__
 • Dokumentowanie kodu klasy
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Algorytmy badające właściwości geometryczne
 • Algorytm badające właściwości matematyczne
 • Konwersje pomiędzy systemami liczbowymi
 • Badanie ciągów danych pod kątem wybranych właściwości
 • Sortowanie ciągów danych
 • Zastosowanie metody dziel i zwyciężaj
 • Wybrane metody numeryczne
 • Programowanie zachłanne
 • Algorytmy na tekstach
 • Wybrane algorytmy kryptograficzne
 • Rekurencja
 • Przegląd wybranych struktur danych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasyfikacja wzorców projektowych
 • Implementacja wzorców kreacyjnych
 • Implementacja wzorców strukturalnych
 • Implementacja wzorców czynnościowych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Porównanie funkcji str() oraz repr()
 • Implementacja różnych sposobów formatowania danych
 • Operacje odczytu i zapisu do plików
 • Praca z plikami w trybie tekstowym oraz binarnym
 • Zarządzanie danymi w formacie JSON
 • Operacje odczytu i zapisu do plików w formacie JSON
 • Bezpieczny sposób zarządzania komunikacją z plikiem
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Konfiguracja wybranego środowiska bazodanowego
 • Omówienie zasad języka SQL
 • Nawiązanie połączenia z bazą danych
 • Konfiguracja connection pool
 • Implementacja kursora do zarządzania połączeniem
 • Implementacja operacji CRUD
 • Zapytania parametryzowane
 • Zarządzanie wynikami zapytań SQL
 • Konfiguracja i zarządzanie relacjami
 • Transakcyjność
 • Pozyskiwanie informacji o właściwościach bazy danych i tabel
 • Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych
 • Praktyczny przykład uogólnionego repozytorium bazodanowego
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie zagadnień ORM
 • Instalacja i konfiguracja aplikacji do pracy z SQLAlchemy
 • Różne sposoby tworzenia modelu tabeli
 • Zarządzanie modelem tabeli bazy danych z poziomu SQLAlchemy
 • Pozyskiwanie informacji na temat modelu tabeli z bazy danych
 • Zarządzanie migracjami z wykorzystaniem narzędzia Alembic
 • Różne sposoby tworzenia i zarządzania sesją
 • Transakcyjność
 • Implementacja operacji CRUD
 • Omówienie sposobów pozyskiwania danych z tabel
 • Zarządzanie wynikami otrzymanymi w ramach zapytań
 • Konfiguracja i zarządzanie relacjami bazodanowymi
 • Sposoby implementowania mechanizmu eager loading
 • Implementowanie mechanizmów optimistic / pessimistic locking
 • Implementacja cache
 • Praktyczny przykład uogólnionego repozytorium bazodanowego
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Konfiguracja wybranego środowiska bazodanowego NoSQL
 • Omówienie zasad języka NoSQL
 • Nawiązanie połączenia z bazą danych
 • Tworzenie kolekcji oraz dokumentów
 • Zarządzanie właściwościami pól dokumentów
 • Implementacja relacji
 • Indeksowanie oraz ustalanie porządku danych
 • Dziedziczenie dokumentów
 • Tworzenie i zarządzanie instancjami dokumentów
 • Wstawianie, modyfikowanie i usuwanie dokumentów
 • Pobieranie i zarządzanie danymi
 • Sposoby optymalizacji zapytań
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Zarządzanie archiwami ZIP
 • Zarządzanie plikami CSV
 • Zarządzanie plikami oraz katalogami
 • Wysyłanie wiadomości email
 • Lazy Streams
 • Generowanie tokenów JWT
 • Komunikacja ze zdalnym REST API
 • Geolokalizacja
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie zagadnień związanych z architekturą testowania
 • Klasyfikacja testów
 • Podejście TDD (Test-Driven Development)
 • Implementacja podstawowej struktury testującej
 • Uruchamianie testów
 • Omówienie zasady działania asercji
 • Praktyczne przykłady wykorzystania różnych rodzajów asercji
 • Generowanie testów opartych na istniejących metodach
 • Sposoby pomijania testów
 • Wykonywanie testów zagnieżdżonych i parametryzowanych
 • Grupowanie testów
 • Wykonywanie operacji przed testami i po testach
 • Implementacja test loaderów
 • Omówienie zagadnień związanych z mockowaniem
 • Patch oraz dekorator @patch
 • Prezentacja różnych przykładów mockowania
 • Analiza struktury i kolejności wywołania bytów mockowanych
 • Rzucanie wyjątków z mockowanych obiektów
 • Side effect functions
 • Generowanie mocków na podstawie istniejących obiektów
 • Partial mocking
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Wprowadzenie pojęć związanych z programowaniem wielowątkowym
 • Moduł threading
 • Tworzenie wątku za pomocą funkcji
 • Tworzenie wątku za pomocą klasy
 • Zarządzanie pracą wielu wątków – ThreadPoolExecutor
 • Problemy związane z wielowątkowością
 • Lock
 • RLock
 • Kolejki
 • Implementacja wzorca producent-konsument
 • Semafor
 • Timer
 • Barrier
 • Wprowadzenie pojęć związanych z programowaniem asynchronicznym
 • Porównanie wielowątkowości i asynchroniczności
 • Moduł asyncio
 • Słowa kluczowe async oraz await
 • Omówienie zasady działania coroutine
 • Omówienie zasady działania event loop
 • Wykorzystanie funkcji asyncio.gather
 • Wykorzystanie funkcji asyncio.create_task
 • Chaining coroutines
 • Kolejki asynchroniczne asyncio.Queue
 • Iterator asynchroniczny
 • Moduł aiohttp jako przykład wykorzystania asynchroniczności
 • Asynchroniczna komunikacja z REST API
 • Implementowanie asynchronicznego web servera
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury aplikacji webowej
 • Omówienie standardów HTTP, REST, JSON oraz innych powiązanych
 • Klasyfikacja pojęć związanych z frameworkiem Django
 • Różnica pomiędzy projektem oraz aplikacją
 • Wzorzec projektowy Active Record
 • Wprowadzenie do frameworka Django REST
 • Przygotowanie środowiska do pracy z Django REST
 • Dokeryzacja aplikacji webowej (patrz punkt 23)
 • Praca ze zmiennymi środowiskowymi
 • Implementacja REST API w oparciu o klasę APIView
 • Implementacja REST API w oparciu o dekorator @api_view
 • Routing
 • Przekazywanie request params oraz query strings
 • Praca z nagłówkami
 • Przechwytywanie i walidacja ciała żądania
 • Zarządzanie sesją oraz cookies
 • Przygotowanie odpowiedzi dla żądania
 • Analiza kodów HTTP
 • Globalne przechwytywanie wyjątków
 • Serializacja i deserializacja JSON
 • Dobre praktyki serializacji danych
 • Przygotowanie prawidłowego formatu zwracanych danych
 • Implementacja serializerów i deserializerów
 • Django ORM jako mechanizm do zarządzania warstwą bazodanową
 • Migracje
 • Tworzenie modelu bazy danych
 • Zarządzanie zmianami w modelu bazy danych
 • Implementacja relacji bazodanowych
 • Zarządzanie zapytaniami do bazy danych
 • Pobieranie i przetwarzanie danych z warstwy bazodanowej
 • Optymalizacja komunikacji z bazą danych
 • Konfiguracja panelu administratora
 • Warstwa serwisowa aplikacji webowej
 • Wykorzystanie modułu django.test do testowania aplikacji
 • Testowanie modelu aplikacji
 • Mockowanie obiektów i testowanie warstwy serwisowej
 • Testowanie REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
 • Konfiguracja CORS
 • Pobieranie zasobów statycznych z aplikacji frontend
 • Zarządzanie zasobami statycznymi z wykorzystaniem AWS S3
 • Autentykacja oraz autoryzacja
 • Omówienie standardu JWT
 • JWT Debugger
 • Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
 • Omówienie zasady działania i przygotowanie access token
 • Omówienie zasady działania i przygotowanie refresh token
 • Dobre praktyki szyfrowania danych w tokenach JWT
 • Biblioteka Simple JWT
 • Przygotowanie modułu rejestracji użytkowników
 • Przygotowanie modułu aktywacji konta użytkownika
 • Szyfrowanie hasła użytkownika
 • Implementacja modułu autentykacji użytkownika
 • Implementacja modułu autoryzacji użytkownika
 • Omówienie zastosowania serwera nginx
 • Przygotowanie wersji produkcyjnej aplikacji (WSGI oraz ASGI)
 • Osadzenie aplikacji webowej w chmurze (patrz punkt 24)
 • Generowanie dokumentacji aplikacji webowej
 • Internacjonalizacja
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury aplikacji webowej
 • Omówienie standardów HTTP, REST, JSON oraz innych powiązanych
 • Klasyfikacja pojęć związanych z frameworkiem Flask
 • Wprowadzenie do frameworka Flask-RESTful
 • Przygotowanie środowiska do pracy z Flask-RESTful
 • Dokeryzacja aplikacji webowej (patrz punkt 23)
 • Praca ze zmiennymi środowiskowymi
 • Implementacja REST API w oparciu o klasę Resource
 • Implementacja REST API w oparciu o dedykowane dekoratory
 • Routing
 • Przekazywanie request params oraz query strings
 • Praca z nagłówkami
 • Przechwytywanie i walidacja ciała żądania
 • Zarządzanie sesją oraz cookies
 • Przygotowanie odpowiedzi dla żądania
 • Analiza kodów HTTP
 • Globalne przechwytywanie wyjątków
 • Serializacja i deserializacja JSON
 • Dobre praktyki serializacji danych
 • Przygotowanie prawidłowego formatu zwracanych danych
 • Flask-SQLAlchemy jako mechanizm do zarządzania warstwą bazodanową
 • Migracje
 • Tworzenie modelu bazy danych
 • Zarządzanie zmianami w modelu bazy danych
 • Implementacja relacji bazodanowych
 • Zarządzanie zapytaniami do bazy danych
 • Pobieranie i przetwarzanie danych z warstwy bazodanowej
 • Optymalizacja komunikacji z bazą danych
 • Warstwa serwisowa aplikacji webowej
 • Testowanie modelu aplikacji
 • Mockowanie obiektów i testowanie warstwy serwisowej
 • Testowanie REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
 • Konfiguracja CORS
 • Pobieranie zasobów statycznych z aplikacji frontend
 • Zarządzanie zasobami statycznymi z wykorzystaniem AWS S3
 • Autentykacja oraz autoryzacja
 • Omówienie standardu JWT
 • JWT Debugger
 • Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
 • Omówienie zasady działania i przygotowanie access token
 • Omówienie zasady działania i przygotowanie refresh token
 • Dobre praktyki szyfrowania danych w tokenach JWT
 • Biblioteka Flask-PyJWT
 • Przygotowanie modułu rejestracji użytkowników
 • Przygotowanie modułu aktywacji konta użytkownika
 • Szyfrowanie hasła użytkownika
 • Implementacja modułu autentykacji użytkownika
 • Implementacja modułu autoryzacji użytkownika
 • Omówienie zastosowania serwera nginx
 • Przygotowanie wersji produkcyjnej aplikacji (WSGI oraz ASGI)
 • Osadzenie aplikacji webowej w chmurze (patrz punkt 24)
 • Generowanie dokumentacji aplikacji webowej
 • Internacjonalizacja
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury aplikacji webowej
 • Omówienie standardów HTTP, REST, JSON oraz innych powiązanych
 • Klasyfikacja pojęć związanych z frameworkiem FastAPI
 • Prezentacja i wykorzystanie mechanizmu dependency injection
 • Prezentacja i wykorzystanie mechanizmu middleware
 • Wykorzystanie mechanizmów asynchroniczności do implementowania aplikacji webowej 
 • Przygotowanie środowiska do pracy z FastAPI
 • Dokeryzacja aplikacji webowej (patrz punkt 23)
 • Praca ze zmiennymi środowiskowymi
 • Implementacja REST API
 • Routing
 • Przekazywanie request params oraz query strings
 • Praca z nagłówkami
 • Przechwytywanie i walidacja ciała żądania
 • Zarządzanie sesją oraz cookies
 • Przygotowanie odpowiedzi dla żądania
 • Analiza kodów HTTP
 • Globalne przechwytywanie wyjątków
 • Serializacja i deserializacja JSON
 • Dobre praktyki serializacji danych
 • Przygotowanie prawidłowego formatu zwracanych danych
 • SQLAlchemy jako mechanizm do zarządzania warstwą bazodanową
 • Migracje
 • Tworzenie modelu bazy danych
 • Zarządzanie zmianami w modelu bazy danych
 • Implementacja relacji bazodanowych
 • Zarządzanie zapytaniami do bazy danych
 • Pobieranie i przetwarzanie danych z warstwy bazodanowej
 • Optymalizacja komunikacji z bazą danych
 • Warstwa serwisowa aplikacji webowej
 • Testowanie modelu aplikacji
 • Mockowanie obiektów i testowanie warstwy serwisowej
 • Testowanie REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
 • Konfiguracja CORS
 • Pobieranie zasobów statycznych z aplikacji frontend
 • Zarządzanie zasobami statycznymi z wykorzystaniem AWS S3
 • Autentykacja oraz autoryzacja
 • Omówienie standardu JWT
 • JWT Debugger
 • Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
 • Omówienie zasady działania i przygotowanie access token
 • Omówienie zasady działania i przygotowanie refresh token
 • Dobre praktyki szyfrowania danych w tokenach JWT
 • Biblioteka Jose do generowania tokenów JWT
 • Przygotowanie modułu rejestracji użytkowników
 • Przygotowanie modułu aktywacji konta użytkownika
 • Szyfrowanie hasła użytkownika
 • Implementacja modułu autentykacji użytkownika
 • Implementacja modułu autoryzacji użytkownika
 • Omówienie zastosowania serwera nginx
 • Przygotowanie wersji produkcyjnej aplikacji
 • Osadzenie aplikacji webowej w chmurze (patrz punkt 24)
 • Generowanie dokumentacji aplikacji webowej
 • Internacjonalizacja
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury platformy Docker
 • Zasada działania obrazu oraz kontenera
 • Różnica pomiędzy kontenerem Docker oraz maszyną wirtualną
 • Instalacja platformy Docker
 • Praca z Docker CLI
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami platformy Docker
 • Image Layers
 • Wprowadzenie do pracy z Docker Hub
 • Osadzenie przygotowanego obrazu w repozytorium Docker Hub
 • Tworzenie i zarządzanie kontenerami w platformie Docker
 • Omówienie cyklu życia kontenera
 • Kopiowanie plików z maszyny lokalnej do kontenera
 • Kopiowanie plików z kontenera do maszyny lokalnej
 • Klasyfikacja rodzajów danych przechowywanych w kontenerach
 • Tworzenie i zarządzanie volumes w platformie Docker
 • Różnica pomiędzy anonymous volumes oraz named volumes
 • Tworzenie i zarządzanie bind mounts w platformie Docker
 • Omówienie różnic pomiędzy volumes oraz bind mounts
 • Tworzenie volumes tylko do odczytu
 • Instalacja i uruchamianie przykładowych narzędzi z wykorzystaniem platformy Docker
 • Omówienie struktury pliku konfiguracyjnego Dockerfile
 • Praca z argumentami oraz zmiennymi środowiskowymi
 • Konteneryzacja aplikacji webowej z wykorzystaniem Docker
 • Komunikacja kontenera z zewnętrznym REST API
 • Komunikacja kontenera z narzędziami osadzonymi w localhost
 • Komunikacja container to container z użyciem networks w platformie Docker
 • Przegląd sterowników do konfiguracji zachowania networks
 • Omówienie zasady działania narzędzia Docker Compose
 • Instalacja narzędzia Docker Compose
 • Struktura pliku konfiguracyjnego narzędzia Docker Compose
 • Przygotowanie kontenera bazy danych 
 • Konfiguracja kontenerów do pracy z wieloma bazami danych
 • Konteneryzacja aplikacji webowej
 • Przykład tworzenia utility containers
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury Amazon Web Services
 • Omówienie pojęcia regionu
 • Omówienie pojęcia availability zone (AZ)
 • Praca z Identity and Access Management (IAM)
 • Wprowadzenie pojęć users, roles, groups oraz policies
 • Konfiguracja konta użytkownika
 • Zarządzanie budżetem
 • Omówienie Amazon Machine Images (AMI)
 • Wprowadzenie do serwisu Elastic Compute Cloud (EC2)
 • Przygotowanie i uruchomienie instancji EC2
 • Przegląd parametrów instancji EC2
 • Konfiguracja Security Groups do ustawienia możliwości komunikacyjnych instancji EC2
 • Komunikacja z instancją EC2 z wykorzystaniem SSH
 • Komunikacja z instancją EC2 z wykorzystaniem AWS Console
 • Konfiguracja Elastic IP
 • Konfiguracja User Data do uruchamia operacji początkowych dla instancji EC2
 • Przygotowanie instancji EC2 do pracy z kontenerami Docker
 • Osadzenie skonteneryzowanej aplikacji webowej w instancji EC2
 • Klasyfikacja sposobów uruchamiania instancji EC2
 • EC2 Elastic Network Instances (ENI)
 • Omówienie pojęć scalability oraz high availability
 • Skalowanie wertykalne oraz horyzontalne
 • Omówienie pojęcia load balancing
 • Klasyfikacja load balancerów
 • Uruchomienie serwisu Elastic Load Balancer (ELB)
 • Load Balancer Stickiness
 • Cross-Zone Load Balancing
 • Omówienie pojęć związanych z auto scaling
 • Konfiguracja Auto Scaling Group (ASG)
 • Sposoby skalowania – Target Tracking Scaling
 • Sposoby skalowania – Simple / Step Scaling
 • Konfiguracja Elastic Block Store (EBS)
 • Klasyfikacja EBS Volumes
 • Konfiguracja EC2 Instance Store
 • Konfiguracja Elastic File System (EFS)
 • Porównanie EBS oraz EFS
 • Wprowadzenie do serwisu Relational Database Service (RDS)
 • Zalety i wady stosowania RDS
 • Omówienie mechanizmu RDS Read Replicas
 • Omówienie mechanizmu Single AZ oraz Multi AZ
 • Konfiguracja usługi RDS
 • RDS Encryption
 • Wady i zalety pracy z bazą danych Amazon Aurora
 • Konfiguracja RDS do pracy z Amazon Aurora
 • Omówienie usługi Amazon ElastiCache
 • Wprowadzenie do serwisu Elastic Beanstalk (EB)
 • Przygotowanie środowiska Elastic Beanstalk Environment
 • Klasyfikacja sposobów osadzania aplikacji w EB Environment
 • Praca z Elastic Beanstalk Extensions
 • Klonowanie środowiska Elastic Beanstalk
 • Docker w pracy z Elastic Beanstalk
 • Osadzanie aplikacji webowej w środowisku EB
 • Osadzanie aplikacji webowej w środowisku EB z komunikacją bazodanową z wykorzystaniem RDS
 • Load balancing oraz autoscaling aplikacji osadzonej w środowisku EB
 • Przygotowanie API Gateway dla środowiska EB
 • Wprowadzenie do serwisu Elastic Container Service (ECS)
 • Omówienie pojęcia orkiestryzacji kontenerów
 • Konfiguracja ECS
 • Wprowadzenie do serwisu AWS Fargate
 • Omówienie jednostki uruchomieniowej Task
 • Konfiguracja Task Definition
 • Omówienie i konfiguracja Service
 • Przeznaczenie elementu Cluster
 • Konfiguracja Cluster
 • Osadzenie aplikacji webowej jako service w klastrze AWS Fargate
 • Komunikacja kontenera AWS Fargate z bazą danych osadzoną w RDS
 • Zarządzanie parametrami aplikacji poprzez Systems Manager
 • Komunikacja kontenerów osadzonych w ramach serwisów AWS Fargate (wdrażanie architektury mikroserwisowej)
 • Konfiguracja distributed tracing dla kontenerów AWS Fargate z wykorzystaniem usługi AWS X-Ray
 • Konfiguracja load balancera do pracy z kontenerami AWS Fargate
 • Konfiguracja auto scaling do pracy z kontenerami AWS Fargate
 • Wprowadzenie do serwisu App Mesh
 • Charakterystyka pojęcia proxy
 • Envoy Proxy jako przykład proxy używanego w App Mesh
 • Tworzenie namespace w ramach usługi App Mesh
 • Tworzenie service dla skonfigurowanego namespace
 • Konfiguracja URI utworzonych w usłudze Route53 do pracy ze skonfigurowanymi serwisami
 • Konfiguracja Virtual Node
 • Konfiguracja Virtual Service dla utworzonych serwisów
 • Konfiguracja AWS Fargate do wdrożenia konfiguracji przygotowanej w ramach AWS Mesh
 • Wprowadzenie do serwisu AWS CodePipeline
 • Wyjaśnienie pojęcia continuous integration (CI)
 • Wyjaśnienie pojęcia continuous delivery (CD)
 • Przygotowanie aplikacji webowej do pracy z CI/CD
 • Przygotowanie repozytorium GitHub aplikacji webowej do pracy z AWS CodePipeline
 • Przygotowanie serwisu ECS do pracy z AWS CodePipeline
 • Omówienie kolejnych etapów budowania i uruchamiania projektu w ramach usługi AWS CodePipeline
 • Uruchomienie serwisu z aplikacją webową w ramach CI/CD
 • Testowanie mechanizmu CI/CD w ramach AWS CodePipeline
 • Sprawdzanie logów aplikacji z wykorzystaniem usługi CloudWatch
 • Serwowanie zasobów statycznych z wykorzystaniem usługi AWS S3
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Teoretyczne wprowadzenie do zagadnień z obszaru Data Science
 • Przygotowanie projektu do pracy z narzędziami Data Science
 • Wprowadzenie do biblioteki NumPy
 • Sposoby tworzenia struktury NumPy Array
 • Indeksowanie struktury Array
 • Przegląd operacji na strukturze Array
 • Zarządzanie wymiarami struktury Array
 • Wektoryzacja Array
 • Tablice wielowymiarowe w NumPy
 • Wprowadzenie do biblioteki Pandas
 • Różne sposoby pozyskiwania danych ze źródeł zewnętrznych
 • Sposoby tworzenia struktury DataFrame
 • Omówienie funkcji do zarządzania strukturą DataFrame
 • Sposoby zarządzania wartościami liczbowymi oraz napisami
 • Zarządzanie danymi reprezentującymi datę oraz czas
 • Zarządzanie kolumnami struktury DataFrame
 • Indeksowanie struktury DataFrame
 • Filtrowanie danych struktury DataFrame
 • Sortowanie danych struktury DataFrame
 • Generowanie statystyk i podsumowań
 • Zarządzanie wartościami NA
 • Implementacja operacji merge, join oraz concat
 • Grupowanie danych
 • Sposoby tworzenia struktury Series
 • Omówienie funkcji do zarządzania strukturą Series
 • Indeksowanie struktury Series
 • Sposoby tworzenia struktury Index
 • Omówienie funkcji do zarządzania strukturą Index
 • Mechanizm chained indexing
 • Wprowadzenie do biblioteki Matplotlib
 • Line plot
 • Bar chart
 • Pie chart
 • Histogram
 • Scatter plot
 • Subplot
 • Inne przykłady wykresów
 • Animacje
 • Zarządzanie opisem, wyglądem oraz danymi wykresów
 • Przegląd innych możliwości biblioteki Matplotlib
 • Tworzenie zaawansowanych wykresów z użyciem biblioteki Seaborn
 • Przetwarzanie danych pozyskiwanych w dziedzinie finansów
 • Końcowe przygotowanie danych na potrzeby przyszłego przetwarzania
 • Wykorzystanie przetworzonych danych na potrzeby Machine Learning
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury GIT
 • Konfiguracja i personalizacja ustawień GIT
 • Klasyfikacja repozytoriów
 • Tworzenie repozytorium lokalnego
 • Zarządzanie plikami w ramach obszarów repozytorium
 • Rozgałęzianie i scalanie
 • Przegląd wszystkich operacji GIT
 • Aplikacje i wtyczki do pracy z GIT
 • Praca ze zdalnym repozytorium
 • Dobre praktyki tworzenia repozytoriów GIT
 • GitHub Pages
 • Zagadnienia uzupełniające

Materiały video

Wstecz 1 z 9 Dalej
Wstecz 1 z 9 Dalej

Newsletter

Zapisz się na KURS i zyskaj - licencja JetBrains na 6 miesięcy za darmo!