Menu Zamknij

Kurs C++

Cena kursu

 • Cena spotkania grupowego wynosi 90 zł netto za 60 minut (110,7 zł brutto za 60 minut).
 • Cena spotkania indywidualnego wynosi 140 zł netto za 60 minut (172,2 zł brutto za 60 minut).
 • Płacisz zawsze za 25 kolejnych spotkań grupowych.
 • Płacisz zawsze za jedno kolejne spotkanie indywidualne.
 • Pierwsze spotkanie grupowe gratis.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Opis kursu

 • Profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku programisty w wybranym języku programowania oraz powiązanymi z nim bibliotekami oraz frameworkami.
 • Nauka od podstaw po zaawansowane rozwiązania komercyjne.
 • Zoptymalizowany kod napisany zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi.
 • Szkolenie według planu dopasowanego do najnowszych standardów IT.
 • Nagrania ze spotkań grupowych, które możesz oglądać kiedy tylko chcesz.
 • Ogromna ilość zadań teoretycznych i praktycznych o różnym poziomie trudności.
 • Wsparcie mentora przy rozwiązywaniu problemów związanych z pytaniami teoretycznymi, zadaniami praktycznymi i projektami komercyjnymi.
 • Elastyczny kontakt z mentorem.
 • Profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profesjonalnie przygotowane portfolio z rozbudowanymi projektami komercyjnymi.
 • Skuteczne techniki nauki programowania.

Plan kursu

 • Konfiguracja i uruchomienie środowiska programistycznego
 • Zmienne
 • Zmienne inline
 • Podstawowe oraz złożone typy danych
 • Inicjalizacja zmiennych
 • Słowo kluczowe auto
 • Stałe – specyfikator const oraz constexpr
 • Literały binarne i separatory dziesiętne
 • Literały definiowane przez użytkownika
 • Literały UTF-8 oraz heksadecymalne liczby zmiennoprzecinkowe
 • Stała nullptr
 • Specyfikator volatile
 • Typ void
 • Zakres ważności oraz czas życia zmiennej
 • Przesłanianie nazw zmiennych
 • Tworzenie dodatkowej nazwy typu – using oraz typedef
 • Typ wyliczeniowy enum oraz enum class
 • Określanie typu zadanego wyrażenia – decltype
 • Zastosowanie słowa kluczowego alignas
 • Omówienie pojęć lwartość oraz rwartość
 • Pobieranie oraz prezentacja danych
 • Operatory arytmetyczne, logiczne, bitowe
 • Operatory przypisania
 • Operatory uzyskiwania adresu
 • Inne operatory: sizeof, noexcept, static_assert, alignof
 • Rzutowanie static_cast, const_cast, dynamic_cast
 • Rzutowanie reinterpret_cast
 • Instrukcje sterujące oraz pętle
 • Pętla for dla zakresów
 • Instrukcje if oraz switch z inicjalizacją zmiennych
 • Instrukcja constexpr if
 • Instrukcje break oraz continue
 • Tablice jednowymiarowe i wielowymiarowe
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Odwoływanie się do adresu zmiennych
 • Definiowanie wskaźników oraz referencji
 • Praca ze zmiennymi wskaźnikowymi i referencyjnymi
 • Stałe wskaźniki i wskaźniki do stałych
 • Definiowanie wskaźnika z użyciem słowa kluczowego auto
 • Operator rzutowania reinterpret_cast w pracy ze wskaźnikami
 • Wskaźnik void*
 • Rezerwacja obszarów pamięci z wykorzystaniem wskaźników
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Definicja funkcji i jej wywołanie
 • Argumenty funkcji oraz wynik zwracany przez funkcję
 • Automatyczne określanie typu zwracanego przez funkcję
 • Stos i sterta
 • Sposoby przesyłania argumentów do funkcji
 • Argumenty domniemane i nienazwane
 • Funkcje inline
 • Funkcje a podział na pliki
 • Rekurencja
 • Omówienie wybranych funkcji bibliotecznych
 • Funkcje constexpr
 • Przeładowanie funkcji
 • Wskaźniki do funkcji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Napisy w stylu C
 • Wprowadzenie do klasy std::string
 • Omówienie zasady działania napisów std::string
 • Standardowe operatory w pracy z napisami
 • Prezentacja funkcji bibliotecznych klasy std::string
 • Konwersje pomiędzy dowolnym typem a obiektem std::string
 • Klasy std::ostringstream oraz std::istringstream
 • Wyrażenia regularne
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Algorytmy badające właściwości geometryczne
 • Algorytm badające właściwości matematyczne
 • Konwersje pomiędzy systemami liczbowymi
 • Badanie ciągów danych pod kątem wybranych właściwości
 • Sortowanie ciągów danych
 • Zastosowanie metody dziel i zwyciężaj
 • Wybrane metody numeryczne
 • Programowanie zachłanne
 • Algorytmy na tekstach
 • Wybrane algorytmy kryptograficzne
 • Rekurencja
 • Przegląd wybranych struktur danych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Definiowanie klasy i obiektu
 • Struktury
 • Różnica pomiędzy klasą a strukturą
 • Omówienie założeń enkapsulacji
 • Pola składowe klasy
 • Proste funkcje składowe klasy
 • Funkcje składowe typu const, volatile oraz constexpr
 • Funkcje składowe ze specyfikatorami default oraz delete
 • Słowo kluczowe this
 • Modyfikatory dostępu
 • Klasa a dynamiczny przydział pamięci
 • Konstruktory
 • Słowo kluczowe explicit
 • Lista inicjalizacyjna a lista std::initializer_list
 • Konstruktory constexpr
 • Wyjaśnienie pojęć glwartość, xwartość oraz prwartość
 • Konstruktory kopiujące i przenoszące
 • Destruktory
 • Składniki statyczne w klasie
 • Słowo kluczowe mutable
 • Klasa a podział na pliki
 • Operatory konwersji
 • Deklaracja przyjaźni
 • Przeładowanie operatorów
 • Kompozycja
 • Klasy zagnieżdżone
 • Tablice obiektów
 • Zastosowanie wskaźników do pracy z klasami
 • Klasy POD (Plain Old Data)
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie zasad dziedziczenia
 • Klasa podstawowa i klasa pochodna
 • Dostęp do składników klasy podstawowej
 • Konstruktory w dziedziczeniu
 • Kolejność wywołania konstruktorów w dziedziczeniu
 • Wirtualne funkcje składowe
 • Polimorfizm
 • Wczesne i późne wiązanie
 • Destruktory w dziedziczeniu
 • Słowa kluczowe final oraz override
 • Klasy final
 • Klasy abstrakcyjne
 • Dynamiczna identyfikacja typu
 • Rzutowanie dynamic_cast a polimorfizm
 • Wielodziedziczenie
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Sposoby przechwytywania i obsługi sytuacji wyjątkowych
 • Zagnieżdżanie bloków try
 • Specyfikator noexcept oraz operator noexcept
 • Wyjątki std::uncaugth_exceptions
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie założeń programowania uogólnionego
 • Definiowanie szablonu klasy
 • Definiowanie szablonu funkcji
 • Dopuszczalne parametry szablonów
 • Szablony a podział na pliki
 • Funkcje składowe w szablonach klas
 • Składniki statyczne w szablonach klas
 • Implementacja obiektu klasy szablonowej za pomocą new
 • Przeładowanie operatorów w szablonach klas
 • Zagnieżdżanie szablonów
 • Deklaracja przyjaźni w szablonach klas
 • Specjalizacje szablonów klas
 • Szablony zmiennych
 • Atrybut auto jako parametr szablonu
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Funktory wbudowane i definiowane przez programistę
 • Wyrażenia lambda i jego różne postaci
 • Lista argumentów
 • Ciało wyrażenia lambda
 • Lista wychwytywania
 • Słowo kluczowe mutable w wyrażeniu lambda
 • Wyjątki w wyrażeniach lambda
 • Wyrażenie lambda zastosowane w funkcji składowej
 • Szablon std::function
 • Wyrażenie lambda jako domniemana wartość argumentu
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Klasyfikacja wzorców projektowych
 • Implementacja wzorców kreacyjnych
 • Implementacja wzorców strukturalnych
 • Implementacja wzorców czynnościowych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Wzorzec projektowy iterator
 • Wprowadzenie do kontenerów
 • Klasyfikacja kontenerów
 • Kontenery sekwencyjne (std::vector, std::list, std::deque)
 • Kontenery asocjacyjne (std::set, std::multiset, std::map, std::multimap)
 • Kontenery asocjacyjne z haszowaniem (std::unordered_set, std::unordered_map)
 • Adaptery kontenerów (std::stack, std::queue, std::priority_queue)
 • Typy krotkowe std::tuple
 • Typ std::pair
 • Omówienie algorytmów STL
 • Wskaźniki inteligentne
 • Zastosowanie wskaźników inteligentnych do pracy z kontenerami
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie formatu JSON
 • Przegląd bibliotek do pracy z formatem JSON
 • Konfiguracja aplikacji do pracy z formatem JSON
 • Proste przykłady konwersji danych
 • Wykorzystanie formatu JSON do pracy z komponentami biblioteki STL
 • Zastosowanie formatu JSON w aplikacjach komercyjnych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
 • Język SQL
 • Omówienie architektury aplikacji bazodanowej
 • Przegląd bibliotek do pracy z relacyjnymi bazami danych
 • Konfiguracja aplikacji do pracy z relacyjnymi bazami danych
 • Implementacja relacji bazodanowych
 • Zarządzanie danymi relacyjnej bazy danych
 • Implementacja kompletnej aplikacji bazodanowej
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie założeń wielowątkowości
 • Różne sposoby tworzenia wątków
 • Dołączanie i odłączanie wątków
 • Przekazywanie argumentów do wątków
 • Omówienie zagadnienia wyścigów
 • Sposoby współdzielenia danych pomiędzy wątkami
 • Rozwiązanie problemu wyścigów z wykorzystaniem std::mutex
 • Wykorzystanie szablonu std::lock_guard
 • Wprowadzenie do zagadnienia przechwytywania zdarzeń w aplikacjach wielowątkowych
 • Zastosowanie condition variables do przechwytywania zdarzeń
 • Przykłady zastosowań typów std::future oraz std::promise
 • Programowanie asynchroniczne z wykorzystaniem std::async()
 • Przykład zastosowania szablonu std::packaged_task
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Preprocesor
 • Unie i pola bitowe
 • Operacje wejścia / wyjścia
 • Operacje wejścia / wyjścia na plikach
 • Semantyka przenoszenia
 • Rozszerzony mechanizm generowania liczb losowych
 • Atrybut deprecated
 • Przestrzenie nazw i zagnieżdżone przestrzenie nazw
 • Nowe typy C++17: std::string_view, std::byte, std::optional,
  std::variant, std::any
 • Wykorzystanie debuggera do analizy pracy programu
 • Architektura Qt
 • Wzorzec MVC
 • Przegląd oraz implementacja komponentów graficznych Qt
 • Obsługa zdarzeń
 • Zarządzanie rozkładem
 • Aplikacje o wielu oknach / zakładkach
 • Implementacja nawigacji pomiędzy oknami / zakładkami
 • Parsowanie XML / JSON
 • Wyrażenia regularne z wykorzystaniem bibliotek Qt
 • Walidacja danych
 • Architektura aplikacji bazodanowej
 • Język SQL
 • Implementacja kompletnej aplikacji bazodanowej z wykorzystaniem
  frameworka Qt
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Wprowadzenie do aplikacji Qt Quick
 • Język QML
 • Przegląd oraz implementacja kontrolek Qt Quick
 • Mechanizm sygnałów oraz slotów
 • Wykorzystanie JavaScript w pracy z Qt Quick
 • Pozycjonowanie kontrolek Qt Quick
 • Dialogi
 • Modele i delegaty
 • Animacje
 • Transformacje i tranzycje
 • Programowanie sieciowe
 • Komunikacja z REST API
 • Komunikacja z bazą danych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury GIT
 • Przegląd instrukcji GIT
 • Rozgałęzianie i scalanie w GIT
 • Aplikacje i wtyczki do pracy z GIT
 • Praca ze zdalnym repozytorium
 • GitHub Pages
 • Zagadnienia uzupełniające

Newsletter

Zapisz się na KURS i zyskaj - licencja JetBrains na 6 miesięcy za darmo!