Menu Zamknij

ASP.NET Core Aplikacje Webowe

Cena kursu

 • Cena spotkania grupowego wynosi 90 zł netto za 60 minut (110,7 zł brutto za 60 minut).
 • Cena spotkania indywidualnego wynosi 140 zł netto za 60 minut (172,2 zł brutto za 60 minut).
 • Płacisz zawsze za 25 kolejnych spotkań grupowych.
 • Płacisz zawsze za jedno kolejne spotkanie indywidualne.
 • Pierwsze spotkanie grupowe gratis.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Opis kursu

 • Profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku programisty w wybranym języku programowania oraz powiązanymi z nim bibliotekami oraz frameworkami.
 • Nauka od podstaw po zaawansowane rozwiązania komercyjne.
 • Zoptymalizowany kod napisany zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi.
 • Szkolenie według planu dopasowanego do najnowszych standardów IT.
 • Nagrania ze spotkań grupowych, które możesz oglądać kiedy tylko chcesz.
 • Ogromna ilość zadań teoretycznych i praktycznych o różnym poziomie trudności.
 • Wsparcie mentora przy rozwiązywaniu problemów związanych z pytaniami teoretycznymi, zadaniami praktycznymi i projektami komercyjnymi.
 • Elastyczny kontakt z mentorem.
 • Profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profesjonalnie przygotowane portfolio z rozbudowanymi projektami komercyjnymi.
 • Skuteczne techniki nauki programowania.

Plan kursu

 • Omówienie wzorca projektowego MVC w aplikacjach webowych
 • Omówienie architektury i przegląd wersji ASP.NET MVC
 • Implementacja i uruchomienie pierwszej aplikacji webowej
 • Omówienie najważniejszych komponentów aplikacji webowej
 • Zarządzanie strukturą aplikacji webowej
 • Konfiguracja routingu
 • Praca z parametrami zapytania oraz parametrami ścieżki
 • Implementacja kontrolerów
 • Dodawanie akcji
 • Przygotowanie modelu do przechowywania danych aplikacji
 • Implementacja widoków
 • Sposoby osadzania danych w widoku
 • Zarządzanie formularzami
 • Praca z silnikiem renderującym Razor
 • Osadzanie w widoku komponentów Html Helpers
 • Walidacja danych w formularzu
 • Implementacja layoutów i widoków częściowych
 • Przesyłanie małych porcji danych do widoków z użyciem ViewBag oraz ViewData
 • Przechowywanie danych tymczasowych za pomocą TempData
 • Dodawanie filtrów akcji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Analiza formatu JSON
 • Omówienie standardu REST
 • Serializacja oraz deserializacja JSON
 • Prezentacja architektury aplikacji RESTful web service
 • Implementacja serwisu REST
 • Przygotowanie warstwy zarządzania danymi
 • Mapowanie do warstwy DTO z wykorzystaniem AutoMappera
 • Przesyłanie i zarządzanie nagłówkami HTTP
 • Zarządzanie kodami odpowiedzi HTTP
 • Testowanie REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
 • Implementacja aplikacji klienta REST
 • Przesyłanie plików w aplikacji RESTful web service
 • Walidacja danych w modelu
 • Zarządzanie REST API z wykorzystaniem platformy Swagger
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury .NET Core oraz ASP.NET Core
 • Hosting
 • Dependency injection
 • Omówienie zasady działania Middleware
 • Praca z wbudowanymi Middleware
 • Logging
 • Obsługa wyjątków
 • Konfiguracja zasobów statycznych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Implementacja i konfiguracja aplikacji ASP.NET Core
 • Omówienie struktury projektu ASP.NET Core
 • Implementacja routingu za pomocą szablonów routingu
 • Implementacja routingu z wykorzystaniem atrybutów
 • Praca z parametrami zapytania oraz parametrami ścieżki
 • Konfiguracja wartości domyślnych oraz ograniczeń parametrów w routingu
 • Implementacja i zarządzanie modelem aplikacji
 • Przesyłanie danych w ciele żądania HTTP
 • Przesyłanie nagłówków w żądaniach HTTP
 • Zarządzanie kodami odpowiedzi HTTP
 • Implementacja REST API z wykorzystaniem ASP.NET Core
 • Testowanie REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
 • Walidacja modelu z wykorzystaniem atrybutów oraz biblioteki FluentValidation
 • Zarządzanie wynikami walidacji modelu
 • Generowanie odpowiedzi żądania HTTP – ActionResult
 • Generowanie odpowiedzi żądania HTTP – akcje asynchroniczne
 • Wykorzystanie metod pomocniczych kontrolera do generowania odpowiedzi na żądanie HTTP
 • Przechwytywanie i obsługa wyjątków
 • Zarządzanie REST API z wykorzystaniem platformy Swagger
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury aplikacji bazodanowej
 • Omówienie architektury wielowarstwowej
 • Instalacja i konfiguracja frameworka Entity Framework
 • Instalacja i konfiguracja frameworka Entity Framework Core
 • Konfiguracja połączenia z bazą danych
 • Implementacja warstwy mapującej tabele bazy danych
 • Klasa DbContext
 • Mapowanie tabel z użyciem DataAnnotations oraz FluentAPI
 • Zarządzanie migracjami
 • Inicjalizacja tabel danymi początkowymi
 • Implementacja warstwy repozytoryjnej do zarządzania danymi w tabelach
 • Pobieranie i zarządzanie danymi z wykorzystaniem technologii LINQ
 • Mapowanie do warstwy DTO z wykorzystaniem AutoMappera
 • Implementacja warstwy serwisowej
 • Warstwa bazodanowa w aplikacji webowej ASP.NET MVC przy użyciu EntityFramework
 • Warstwa bazodanowa w aplikacji RESTful web service ASP.NET Web API przy użyciu Entity Framework
 • Warstwa bazodanowa w aplikacji RESTful web service ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework Core
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie oraz implementacja mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji ASP.NET MVC
 • Omówienie mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji RESTful web service
 • Omówienie standardu JWT
 • JWT Debugger
 • Analiza mechanizmów ASP.NET Core realizujących autentykację oraz autoryzację użytkowników
 • Przygotowanie modelu danych potrzebnego przy konfiguracji bezpieczeństwa
 • Konfiguracja infrastruktury zabezpieczającej ASP.NET Core z wykorzystaniem standardu JWT
 • Implementacja mechanizmu rejestracji użytkowników zapisanych w bazie danych
 • Implementacja funkcjonalności logowania i generowania tokena w standardzie JWT
 • Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom aplikacji
 • Dostosowanie aplikacji do pracy z użytkownikami o różnych uprawnieniach
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury Microsoft Azure
 • Tworzenie konta i zarządzanie platformą Microsoft Azure
 • Omówienie architektury Azure App Service
 • Konfiguracja i uruchamianie serwisu z wykorzystaniem Azure App Service
 • Konfiguracja serwera SQL
 • Umieszczanie aplikacji w chmurze
 • Automatyzacja budowania i umieszczania aplikacji w chmurze z wykorzystaniem Azure DevOps
 • Autoscaling
 • Monitorowanie aplikacji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Debuggowanie
 • Logging
 • Testowanie aplikacji webowych
 • Konfiguracja CORS
 • Implementacja aplikacji full-stack we współpracy z frameworkiem Angular

Newsletter

Zapisz się na KURS i zyskaj - licencja JetBrains na 6 miesięcy za darmo!