Menu Zamknij

Kurs ASP.NET / ASP.NET CORE / APLIKACJE WEBOWE

Cena szkolenia

Cena szkolenia wynosi 120 zł za 60 min. Ilość godzin szkolenia jest zależna od postępów w nauce uczestnika kursu oraz ilości czasu, którą będzie potrzebował do realizacji zadań i projektów zleconych w ramach szkolenia.

Opis kursu

Szkolenie przygotowuje do pracy na stanowisku Junior .NET Developer, .NET Developer lub podobnym. Po zakończeniu szkolenia uczestnik kursu będzie w stanie tworzyć oraz rozwijać aplikacje webowe i RESTful web services w technologii ASP.NET MVC, ASP.NET Web API oraz ASP.NET Core. Aplikacje wykorzystają Entity Framework oraz Entity Framwework Core do zarządzania danymi w powiązanej bazie danych. Bezpieczeństwem programów zarządzać będą mechanizmy ASP.NET oraz ASP.NET Core w oparciu o standard JWT. Aplikacje osadzone zostaną w chmurze za pomocą platformy Microsoft Azure. Podczas szkolenia uczestnik kursu pozna dodatkowo wiele innych narzędzi wspomagających pracę z opisanymi wyżej technologiami. Uczestnik kursu wykorzysta języki i technologie w najnowszych wersjach. Kurs cały czas rozwijany jest pod kątem najbardziej aktualnych rozwiązań wymaganych w branży IT.

W ramach szkolenia uczestnik kursu rozwiąże ogromną ilość zadań teoretycznych i praktycznych, które skutecznie przygotują go do rozmowy kwalifikacyjnej. Wiedza uczestnika kursu będzie systematycznie sprawdzana w trakcie próbnych rozmów kwalifikacyjnych, które odbywają się w języku polskim lub angielskim.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik kursu będzie posiadał kilka dużych projektów, które potwierdzą jego praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami i językami programowania, które pojawiły się w kursie. Każdy kolejny etap projektu będzie indywidualnie
sprawdzony i oceniony przez mentora. Zagwarantuje to zgodność projektu z przyjętymi założeniami oraz dobrymi praktykami programistycznymi, jak również wymusi systematyczną pracę nad projektem. Dodatkowo uczestnik kursu otrzyma zadania rozwijania lub modyfikowania istniejących już projektów oraz ich analizy pod kątem wyszukiwania
błędów.

Szkolenie zawsze odbywać się będzie w formie spotkań indywidualnych, dzięki czemu tempo kursu zostanie dopasowane do konkretnych potrzeb uczestnika kursu.

Potrzebne aplikacje i narzędzia

Komputer / laptop z dowolnym systemem operacyjnym i zainstalowanym zestawem narzędzi do budowania aplikacji pojawiających się w trakcie szkolenia. Potrzebne oprogramowanie
zostanie szczegółowo opisane oraz zainstalowane na pierwszym darmowym spotkaniu testowym lub w momencie, kiedy nastąpi konieczność jego wykorzystania w trakcie szkolenia.

Aplikacje potrzebne do nawiązania połączenia: Team Viewer oraz Skype. Na życzenie uczestnika kursu będzie możliwość używania innej aplikacji zdalnego pulpitu lub komunikatora głosowego. Na pierwszym darmowym spotkaniu testowym oceniona zostanie jakość połączenia. Na tej podstawie przeprowadzona będzie konfiguracja, która pozwoli zapewnić najlepszą jakość dźwięku oraz obrazu podczas szkoleń.

Umiejętności potrzebne przed
rozpoczęciem kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs C# lub posiadają wiedzę z całego zakresu tego kursu. 

Istnieje możliwość rozpoczęcia szkolenia od wybranego punktu w planie szkolenia. Kurs poprzedzony jest wtedy szczegółową rozmową kwalifikacyjną w języku polskim lub angielskim. Na podstawie rozmowy zostanie oceniony poziom uczestnika kursu z zakresu materiału przed wybranym punktem w planie szkolenia.

Plan szkolenia

 • Omówienie wzorca projektowego MVC w aplikacjach webowych
 • Omówienie architektury i przegląd wersji ASP.NET MVC
 • Implementacja i uruchomienie pierwszej aplikacji webowej
 • Omówienie najważniejszych komponentów aplikacji webowej
 • Zarządzanie strukturą aplikacji webowej
 • Konfiguracja routingu
 • Praca z parametrami zapytania oraz parametrami ścieżki
 • Implementacja kontrolerów
 • Dodawanie akcji
 • Przygotowanie modelu do przechowywania danych aplikacji
 • Implementacja widoków
 • Sposoby osadzania danych w widoku
 • Zarządzanie formularzami
 • Praca z silnikiem renderującym Razor
 • Osadzanie w widoku komponentów Html Helpers
 • Walidacja danych w formularzu
 • Implementacja layoutów i widoków częściowych
 • Przesyłanie małych porcji danych do widoków z użyciem ViewBag oraz ViewData
 • Przechowywanie danych tymczasowych za pomocą TempData
 • Dodawanie filtrów akcji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Analiza formatu JSON
 • Omówienie standardu REST
 • Serializacja oraz deserializacja JSON
 • Prezentacja architektury aplikacji RESTful web service
 • Implementacja serwisu REST
 • Przygotowanie warstwy zarządzania danymi
 • Mapowanie do warstwy DTO z wykorzystaniem AutoMappera
 • Przesyłanie i zarządzanie nagłówkami HTTP
 • Zarządzanie kodami odpowiedzi HTTP
 • Testowanie REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
 • Implementacja aplikacji klienta REST
 • Przesyłanie plików w aplikacji RESTful web service
 • Walidacja danych w modelu
 • Zarządzanie REST API z wykorzystaniem platformy Swagger
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury .NET Core oraz ASP.NET Core
 • Hosting
 • Dependency injection
 • Omówienie zasady działania Middleware
 • Praca z wbudowanymi Middleware
 • Logging
 • Obsługa wyjątków
 • Konfiguracja zasobów statycznych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Implementacja i konfiguracja aplikacji ASP.NET Core
 • Omówienie struktury projektu ASP.NET Core
 • Implementacja routingu za pomocą szablonów routingu
 • Implementacja routingu z wykorzystaniem atrybutów
 • Praca z parametrami zapytania oraz parametrami ścieżki
 • Konfiguracja wartości domyślnych oraz ograniczeń parametrów w routingu
 • Implementacja i zarządzanie modelem aplikacji
 • Przesyłanie danych w ciele żądania HTTP
 • Przesyłanie nagłówków w żądaniach HTTP
 • Zarządzanie kodami odpowiedzi HTTP
 • Implementacja REST API z wykorzystaniem ASP.NET Core
 • Testowanie REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
 • Walidacja modelu z wykorzystaniem atrybutów oraz biblioteki FluentValidation
 • Zarządzanie wynikami walidacji modelu
 • Generowanie odpowiedzi żądania HTTP – ActionResult
 • Generowanie odpowiedzi żądania HTTP – akcje asynchroniczne
 • Wykorzystanie metod pomocniczych kontrolera do generowania odpowiedzi na żądanie HTTP
 • Przechwytywanie i obsługa wyjątków
 • Zarządzanie REST API z wykorzystaniem platformy Swagger
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury aplikacji bazodanowej
 • Omówienie architektury wielowarstwowej
 • Instalacja i konfiguracja frameworka Entity Framework
 • Instalacja i konfiguracja frameworka Entity Framework Core
 • Konfiguracja połączenia z bazą danych
 • Implementacja warstwy mapującej tabele bazy danych
 • Klasa DbContext
 • Mapowanie tabel z użyciem DataAnnotations oraz FluentAPI
 • Zarządzanie migracjami
 • Inicjalizacja tabel danymi początkowymi
 • Implementacja warstwy repozytoryjnej do zarządzania danymi w tabelach
 • Pobieranie i zarządzanie danymi z wykorzystaniem technologii LINQ
 • Mapowanie do warstwy DTO z wykorzystaniem AutoMappera
 • Implementacja warstwy serwisowej
 • Warstwa bazodanowa w aplikacji webowej ASP.NET MVC przy użyciu EntityFramework
 • Warstwa bazodanowa w aplikacji RESTful web service ASP.NET Web API przy użyciu Entity Framework
 • Warstwa bazodanowa w aplikacji RESTful web service ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework Core
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie oraz implementacja mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji ASP.NET MVC
 • Omówienie mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji RESTful web service
 • Omówienie standardu JWT
 • JWT Debugger
 • Analiza mechanizmów ASP.NET Core realizujących autentykację oraz autoryzację użytkowników
 • Przygotowanie modelu danych potrzebnego przy konfiguracji bezpieczeństwa
 • Konfiguracja infrastruktury zabezpieczającej ASP.NET Core z wykorzystaniem standardu JWT
 • Implementacja mechanizmu rejestracji użytkowników zapisanych w bazie danych
 • Implementacja funkcjonalności logowania i generowania tokena w standardzie JWT
 • Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom aplikacji
 • Dostosowanie aplikacji do pracy z użytkownikami o różnych uprawnieniach
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury Microsoft Azure
 • Tworzenie konta i zarządzanie platformą Microsoft Azure
 • Omówienie architektury Azure App Service
 • Konfiguracja i uruchamianie serwisu z wykorzystaniem Azure App Service
 • Konfiguracja serwera SQL
 • Umieszczanie aplikacji w chmurze
 • Automatyzacja budowania i umieszczania aplikacji w chmurze z wykorzystaniem Azure DevOps
 • Autoscaling
 • Monitorowanie aplikacji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Debuggowanie
 • Logging
 • Testowanie aplikacji webowych
 • Konfiguracja CORS
 • Implementacja aplikacji full-stack we współpracy z frameworkiem Angular

Newsletter

Zapisz się na KURS i zyskaj - licencja JetBrains na 6 miesięcy za darmo!