Menu Zamknij

Kurs ASP.NET / ASP.NET CORE / APLIKACJE WEBOWE

Cena szkolenia

Cena spotkania grupowego wynosi 100 zł netto za 60 min. Cena spotkania indywidualnego wynosi 120 zł netto za 60 min. Ilość godzin szkolenia zależy od Twoich postępów w nauce oraz ilości czasu, którą poświęcisz na realizację zadań i projektów zleconych w ramach szkolenia.

Opis kursu

Szkolenie przygotuje Cię do pracy na stanowisku .NET Developer lub podobnym. Po zakończeniu szkolenia będziesz w stanie tworzyć oraz rozwijać aplikacje webowe i RESTful web services w technologiach ASP.NET MVC, ASP.NET Web API oraz ASP.NET Core. Aplikacje wykorzystają Entity Framework oraz Entity Framwework Core do zarządzania danymi w powiązanej bazie danych. Bezpieczeństwem programów zarządzać będą mechanizmy security ASP.NET oraz ASP.NET Core w oparciu o standard JWT. Aplikacje zostaną skonteneryzowane z wykorzystaniem platformy Docker oraz osadzone w chmurze za pomocą platformy Microsoft Azure. To oczywiście nie wszystko. Poznasz wiele innych narzędzi wspomagających pracę z opisanymi wyżej technologiami (np. Git). Twoja wiedza będzie systematycznie poszerzana o dodatkowe materiały dydaktyczne, które znajdziesz na moich kanałach YouTube, TikTok lub otrzymasz w formie cotygodniowych newsletterów.

W ramach szkolenia rozwiążesz ogromną ilość zadań teoretycznych i praktycznych, które skutecznie przygotują Cię do rozmowy kwalifikacyjnej. Twoja wiedza będzie systematycznie sprawdzana w trakcie naszych spotkań i organizowanych co pewien czas indywidualnych próbnych rozmów kwalifikacyjnych w języku polskim lub angielskim.

Po zakończeniu szkolenia Twoje portfolio powiększy się o kilka lub kilkanaście rozbudowanych projektów, które potwierdzą Twoje praktyczne umiejętności posługiwania się zagadnieniami, pojawiającymi się w kursie. Na każdym etapie szkolenia możesz liczyć na

nieograniczoną pomoc mentora. Zagwarantuje to zgodność projektów z przyjętymi założeniami oraz dobrymi praktykami programistycznymi, jak również zmusi Cię do systematycznej pracy nad projektami. Dodatkowo zmierzysz się z zadaniami rozwijania lub modyfikowania istniejących już projektów oraz ich analizy pod kątem wyszukiwania błędów.

Potrzebne aplikacje i narzędzia

Do odbycia szkolenia potrzebujesz komputer lub laptop z zestawem narzędzi do budowania aplikacji pojawiających się w trakcie kursu. Spotkania możemy odbywać również na moim komputerze. Po spotkaniu zawsze otrzymasz wszystkie materiały, które pojawiły się w trakcie spotkania. Potrzebne oprogramowanie szczegółowo opiszę oraz pomogę Ci zainstalować na pierwszym darmowym spotkaniu testowym.

Informacje na temat aplikacji potrzebnych do nawiązania połączenia przekażę w odpowiednim momencie przed rozpoczęciem szkolenia. Dostaniesz wtedy szczegółowy wykaz kolejnych kroków, które należy wykonać w celu przygotowania się do rozpoczęcia kursu.

Umiejętności potrzebne przed
rozpoczęciem kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs C# lub posiadają wiedzę z całego zakresu tego kursu.

Istnieje możliwość rozpoczęcia szkolenia od wybranego punktu w planie szkolenia. Kurs poprzedzony jest wtedy szczegółową rozmową kwalifikacyjną w języku polskim lub angielskim. Na podstawie rozmowy ocenimy poziom Twojej wiedzy z zakresu materiału przed wybranym punktem w planie szkolenia.

Plan szkolenia

 • Omówienie wzorca projektowego MVC w aplikacjach webowych
 • Omówienie architektury i przegląd wersji ASP.NET MVC
 • Implementacja i uruchomienie pierwszej aplikacji webowej
 • Omówienie najważniejszych komponentów aplikacji webowej
 • Zarządzanie strukturą aplikacji webowej
 • Konfiguracja routingu
 • Praca z parametrami zapytania oraz parametrami ścieżki
 • Implementacja kontrolerów
 • Dodawanie akcji
 • Przygotowanie modelu do przechowywania danych aplikacji
 • Implementacja widoków
 • Sposoby osadzania danych w widoku
 • Zarządzanie formularzami
 • Praca z silnikiem renderującym Razor
 • Osadzanie w widoku komponentów Html Helpers
 • Walidacja danych w formularzu
 • Implementacja layoutów i widoków częściowych
 • Przesyłanie małych porcji danych do widoków z użyciem ViewBag oraz ViewData
 • Przechowywanie danych tymczasowych za pomocą TempData
 • Dodawanie filtrów akcji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Analiza formatu JSON
 • Omówienie standardu REST
 • Serializacja oraz deserializacja JSON
 • Prezentacja architektury aplikacji RESTful web service
 • Implementacja serwisu REST
 • Przygotowanie warstwy zarządzania danymi
 • Mapowanie do warstwy DTO z wykorzystaniem AutoMappera
 • Przesyłanie i zarządzanie nagłówkami HTTP
 • Zarządzanie kodami odpowiedzi HTTP
 • Testowanie REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
 • Implementacja aplikacji klienta REST
 • Przesyłanie plików w aplikacji RESTful web service
 • Walidacja danych w modelu
 • Zarządzanie REST API z wykorzystaniem platformy Swagger
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury .NET Core oraz ASP.NET Core
 • Hosting
 • Dependency injection
 • Omówienie zasady działania Middleware
 • Praca z wbudowanymi Middleware
 • Logging
 • Obsługa wyjątków
 • Konfiguracja zasobów statycznych
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Implementacja i konfiguracja aplikacji ASP.NET Core
 • Omówienie struktury projektu ASP.NET Core
 • Implementacja routingu za pomocą szablonów routingu
 • Implementacja routingu z wykorzystaniem atrybutów
 • Praca z parametrami zapytania oraz parametrami ścieżki
 • Konfiguracja wartości domyślnych oraz ograniczeń parametrów w routingu
 • Implementacja i zarządzanie modelem aplikacji
 • Przesyłanie danych w ciele żądania HTTP
 • Przesyłanie nagłówków w żądaniach HTTP
 • Zarządzanie kodami odpowiedzi HTTP
 • Implementacja REST API z wykorzystaniem ASP.NET Core
 • Testowanie REST API z wykorzystaniem zewnętrznych klientów REST
 • Walidacja modelu z wykorzystaniem atrybutów oraz biblioteki FluentValidation
 • Zarządzanie wynikami walidacji modelu
 • Generowanie odpowiedzi żądania HTTP – ActionResult
 • Generowanie odpowiedzi żądania HTTP – akcje asynchroniczne
 • Wykorzystanie metod pomocniczych kontrolera do generowania odpowiedzi na żądanie HTTP
 • Przechwytywanie i obsługa wyjątków
 • Zarządzanie REST API z wykorzystaniem platformy Swagger
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury aplikacji bazodanowej
 • Omówienie architektury wielowarstwowej
 • Instalacja i konfiguracja frameworka Entity Framework
 • Instalacja i konfiguracja frameworka Entity Framework Core
 • Konfiguracja połączenia z bazą danych
 • Implementacja warstwy mapującej tabele bazy danych
 • Klasa DbContext
 • Mapowanie tabel z użyciem DataAnnotations oraz FluentAPI
 • Zarządzanie migracjami
 • Inicjalizacja tabel danymi początkowymi
 • Implementacja warstwy repozytoryjnej do zarządzania danymi w tabelach
 • Pobieranie i zarządzanie danymi z wykorzystaniem technologii LINQ
 • Mapowanie do warstwy DTO z wykorzystaniem AutoMappera
 • Implementacja warstwy serwisowej
 • Warstwa bazodanowa w aplikacji webowej ASP.NET MVC przy użyciu EntityFramework
 • Warstwa bazodanowa w aplikacji RESTful web service ASP.NET Web API przy użyciu Entity Framework
 • Warstwa bazodanowa w aplikacji RESTful web service ASP.NET Core przy użyciu Entity Framework Core
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie oraz implementacja mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji ASP.NET MVC
 • Omówienie mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji RESTful web service
 • Omówienie standardu JWT
 • JWT Debugger
 • Analiza mechanizmów ASP.NET Core realizujących autentykację oraz autoryzację użytkowników
 • Przygotowanie modelu danych potrzebnego przy konfiguracji bezpieczeństwa
 • Konfiguracja infrastruktury zabezpieczającej ASP.NET Core z wykorzystaniem standardu JWT
 • Implementacja mechanizmu rejestracji użytkowników zapisanych w bazie danych
 • Implementacja funkcjonalności logowania i generowania tokena w standardzie JWT
 • Zarządzanie danymi przesyłanymi w tokenie JWT
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom aplikacji
 • Dostosowanie aplikacji do pracy z użytkownikami o różnych uprawnieniach
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Omówienie architektury Microsoft Azure
 • Tworzenie konta i zarządzanie platformą Microsoft Azure
 • Omówienie architektury Azure App Service
 • Konfiguracja i uruchamianie serwisu z wykorzystaniem Azure App Service
 • Konfiguracja serwera SQL
 • Umieszczanie aplikacji w chmurze
 • Automatyzacja budowania i umieszczania aplikacji w chmurze z wykorzystaniem Azure DevOps
 • Autoscaling
 • Monitorowanie aplikacji
 • Zagadnienia uzupełniające
 • Debuggowanie
 • Logging
 • Testowanie aplikacji webowych
 • Konfiguracja CORS
 • Implementacja aplikacji full-stack we współpracy z frameworkiem Angular

Newsletter

Zapisz się na KURS i zyskaj - licencja JetBrains na 6 miesięcy za darmo!