Menu Zamknij

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń online

§1. Wprowadzenie

1. Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną przez KM Programs Krzysztof Makowski z siedzibą w Niegowonicach, 42-454 Niegowonice, przy ul. Cichej 7, NIP 649226836.
2. W regulaminie używa się następujących definicji:

 1. Usługodawca – Krzysztof Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KM Programs Krzysztof Makowski z siedzibą w Niegowonicach, 42-454 Niegowonice, przy ul. Cichej 7, NIP 649226836, adres email: kontakt@km-programs.pl
 2. Platforma – strona internetowa pod adresem https://km-programs.pl, za pomocą której Usługodawca zawiera umowy na świadczenie Usług oraz świadczy Usługi.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usług.
 4. Usługi/Szkolenie – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, stanowiące treści cyfrowe.
 5. Materiały szkoleniowe – materiały udostępnione przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usługi, obejmujące między innymi treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, materiały dźwiękowe i video, w tym filmy, nagrania spotkań online.

3. Regulamin stanowi integralną część każdej umowy o świadczenie Usług. Pierwszeństwo mają postanowienia umowy, w sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają postanowienia regulaminu.

§2. Usługi

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:

 1. Szkolenia lub kursy online (dalej również łącznie: Szkolenie online),
 2. Dostęp do szkoleń lub kursów na Platformie Usługodawcy (dalej również łącznie: Dostęp do szkolenia lub Dostęp do treści).

2. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi, w tym między innymi program, terminy, czas dostępu, wysokość wynagrodzenia, określa aktualny opis Usługi na Platformie.

§3. Szkolenie online

1. Usługodawca prezentuje na Platformie aktualnie dostępne Szkolenia online. Prezentacja szkoleń nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym, lecz informację, która określa między innymi rodzaj szkolenia, plan szkolenia, jego zakres, wynagrodzenie. W razie zawarcia umowy o Szkolenie online, informacje te stanowią treść tej umowy.
2. Do zawarcia umowy na udział w Szkoleniu online konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia, wysłanie zamówienia, uzyskanie potwierdzenia zamówienia.
3. Zawarcie umowy oznacza, że Usługodawca zobowiązuje się spełnić swoje świadczenie, a Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie.
4. Wynagrodzenie Usługodawcy płatne jest z góry. Umowa może przewidywać, że płatności będą dokonywane w odniesieniu do poszczególnych lekcji lub grup lekcji.

§4. Dostęp do szkoleń i kursów na Platformie

1. Umowa o dostęp do szkoleń i kursów na Platformie, zwanych również treściami, ma charakter abonamentu. Umowa określa w szczególności zakres dostępnych treści, wynagrodzenie, terminy płatności, czas jej obowiązywania. Szczegóły określa Plan subskrypcyjny wybrany przez Klienta.
2. Pod warunkiem uiszczenia należnych płatności Klient otrzymuje dostęp do szkoleń i kursów, które wykupi w ramach swojego Planu subskrypcyjnego.
3. Usługodawca ma prawo zawiesić dostęp do treści w razie niedokonania w terminie płatności przez Klienta. Dostęp zostanie przywrócony w terminie 2 dni roboczych od dokonania zaległej płatności.
4. Klient zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy o Dostęp do szkoleń, nawet jeżeli nie będzie korzystał z dostępu, za wyjątkiem sytuacji, gdy brak dostępu do treści nastąpi z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy. W razie tymczasowego braku dostępu do treści z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, wynagrodzenie Usługodawcy za miesiąc, w którym nastąpiły ograniczenia w dostępie, ulega obniżeniu odpowiedniemu do czasu trwania braku dostępu.

§5. Prawa autorskie i poufność

1. Przebieg i treść Usług, w tym treści audio i wideo, oraz Materiały szkoleniowe, są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Usługodawca nie udostępnia w sposób publiczny Usług i Materiałów szkoleniowych. Mają one charakter poufny, przeznaczony wyłącznie dla ograniczonego i kontrolowanego grona Klientów. Z tego też względu Klient zobowiązany jest traktować je jako poufne i nie udostępniać osobom nieupoważnionym.
3. Klient ma prawo korzystać z Usługi oraz Materiałów szkoleniowych wyłącznie osobiście, na własne potrzeby związane z uczestnictwem w Szkoleniu.
4. Zakazane jest:

 1. utrwalanie treści Usług, w tym nagrywanie Szkolenia online oraz szkoleń i kursów udostępnionych na platformie Usługodawcy,
 2. udostępnianie osobom trzecim dostępu do Usług lub nagrań Usług,
 3. udostępnianie osobom trzecim Materiałów szkoleniowych.

§6. Warunki świadczenia Usług

1. Usługi świadczone są po otrzymaniu przez Usługodawcę wynagrodzenia. Brak płatności wynagrodzenia zgodnie z umową oznacza brak możliwości korzystania z Usług.
2. Usługi świadczone są drogą elektroniczną. Istnieją następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.
W celu korzystania z usługi Szkolenia online Klient potrzebuje:

 1. dostęp do Internetu
 2. laptop, komputer lub inne urządzenie zdolne do połączenia z Internetem
 3. urządzenia niezbędne do komunikacji głosowej online

W celu korzystania z usługi Dostępu do szkolenia Klient potrzebuje:

 1. dostęp do Internetu
 2. laptop, komputer lub inne urządzenie zdolne do połączenia z Internetem

3. Występują następujące szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną:
Udostępnienie loginu oraz hasła niezbędnych do korzystania z Platformy osobom trzecim, spowoduje naruszenie zasad regulaminu oraz utratę Dostępu do treści na Platformie.
4. Klient zobowiązany jest nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Dostępność Usług określają aktualne opisy Usług na Platformie.
2. Umowa o świadczenie usługi udziału w Szkoleniu online zawierana jest w następujący sposób:
Klient po zapoznaniu się z opisem Usługi na Platformie wysyła zgłoszenie do Usługodawcy. Po uzyskaniu informacji na temat terminu rozpoczęcia Usługi, Klient wypełnia formularz zamówienia, akceptując w ten sposób wszystkie potrzebne zgody.
3. Umowa o świadczenie usługi Dostępu do szkolenia zawierana jest w następujący sposób:
Klient po zapoznaniu się z opisem Usługi na Platformie wybiera Plan subskrypcyjny oraz wypełnia formularz zamówienia, akceptując w ten sposób wszystkie potrzebne zgody.

§8. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład w drodze pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Do dochowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9. Reklamacje

1. Klient może składać reklamacje dotyczące nabytych Usług lub procesu zakupowego na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko, adres email), przedmiotu reklamacji oraz żądania związanego z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
3. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.
2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem ma możliwość m.in.:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ma możliwość dokonania zmian w regulaminie. O zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na 30 dni przed ich wejściem w życie.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego, odpowiednich ustaw prawa polskiego oraz przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Data ostatniej aktualizacji: 26.10.2022