Menu Zamknij

Dla kursanta

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez KM PROGRAMS LTD

Dane osobowe
Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

KM PROGRAMS KRZYSZTOF MAKOWSKI z siedzibą przy ul. Cicha 7, 42-454 Niegowonice, Polska, NIP 649226836.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej: kontakt@km-programs.pl
formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem www.kmprograms.pl/kontakt/

Dla jakich celów zbieramy informacje ?

Wasze dane osobowe, mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. przyjmowania zamówienia oraz realizacji wybranego kursu;
 2. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
 3. ewentualnego rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, co stanowi Nasz prawnie uzasadniony interes;
 4. rozpatrywania reklamacji związanych z zakończonymi kursami;
 5. monitorowania sposobu korzystania przez Was z naszej strony internetowej, w  związku z potrzebą rozwijania funkcjonalności strony jak i poprawy działania świadczonych usług za jej pośrednictwem; Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę docierają do nas w postaci zagregowanej (a więc statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiejkolwiek konkretnej osoby). Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści oraz do ich udoskonalania;
 6. marketingu bezpośredniego, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych kursów z uwzględnieniem Waszych aktywności i preferencji, co stanowi  Nasz prawnie uzasadniony interes; Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail lub innych środków komunikacji elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony  interes polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych. 
 7. prowadzenia analiz statystycznych; 
 8. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych
  i rachunkowych;
 9. efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów; 
 10. w celu umożliwienia aktywności na profilach – Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook  i YouTube. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m. in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) ; 
 11. w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych -podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit.f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością;
 12. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej  – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych
  w Polityce Plików Cookies obowiązującej na  Naszej stronie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane ?

 1. konieczność wykonania umowy, której jesteś stroną lub konieczność podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym podczas składaniu zamówienia na konkretny kurs przed jego realizacją;
 2. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. przez przekazania danych fakultatywnych w formularzu kontaktowym  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 3. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Nas, np. gdy na bazie przepisów podatkowych
  lub rachunkowych musimy rozliczać zawarte umowy sprzedaży kursów  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z kontrahentami, analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub adresu e-mail) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie naszej usługi.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Was. Dane osobowe będą usunięte
w następujących przypadkach:

jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od Waszej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat od ostatniego kontaktu (kontakt nieaktywny) po uzyskaniu informacji, że przetwarzane dane są nieaktualne lub niedokładne dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego wobec Was, oraz profilowaniu, będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie -jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmie hostingowej, agencjom marketingowym czy podmiotom dostarczającym systemy chmurowe. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Realizując prawa osób, których dane przetwarzamy, wprowadzamy proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości
o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), możemy zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania 

Informujemy Cię, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia Twojego żądania i o Twoich prawach z tym związanych.

Dostęp do danych

Na Twoje żądanie dotyczące dostępu do swoich danych, informujemy Cię, czy przetwarzamy Twoje dane oraz informuje o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udzielamy Ci  dostępu do danych Cię dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych.

Sprostowanie danych

Dokonujemy sprostowania nieprawidłowych danych na Twoje żądanie. Mamy prawo odmówić sprostowania danych, chyba że w rozsądny sposób wykażesz nieprawidłowości danych, których sprostowania się domagasz W przypadku sprostowania danych informujemy Cię o odbiorcach danych, na Twoje żądanie.

Uzupełnienie danych

Uzupełniamy i aktualizujemy dane na Twoje żądanie. Mamy prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. nie musimy przetwarzać danych, które są nam zbędne). Możemy polegać na Twoim oświadczeniu, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Nas procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

Usunięcie danych

Na Twoje żądanie, usuwamy dane, gdy:

 1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
 2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
 4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

W przypadku usunięcia danych informujemy Cię o odbiorcach Twoich danych, na Twoje żądanie.

Ograniczenie przetwarzania

Dokonujemy ograniczenia przetwarzania danych na Twoje żądanie gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty, którego dane dotyczą, sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po Naszej stronie zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania przechowujemy dane, natomiast nie przetwarzamy ich,
bez Twojej zgody, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Informujemy Cię przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych informujemy Cię o odbiorcach danych, na Twoje żądanie.

Przenoszenie danych

Na Twoje żądanie wydajemy w u strukturyzowany , powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące Cię, które dostarczone przez Ciebie na podstawie Twojej zgody lub w celu zawarcia lub wykonania umowy w Naszych systemach informatycznych.

Sprzeciw w szczególnej sytuacji

Jeżeli zgłosisz umotywowany Twoją szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych, a dane przetwarzane są przez Nas w oparciu o uzasadniony interes, uwzględnimy sprzeciw,
o ile nie zachodzą po Naszej stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).